El 54% dels ajuntaments no va lliurar a temps a la Sindicatura els seus comptes referents al 2009

Només el 39% els va presentar complets i sense cap deficiència

En concret, pel que fa als ajuntaments, el 46% va entregar a temps els seus comptes i el 39% ho va fer de forma completa. Alguns dels consistoris que es troben en la llista dels que no han complert amb el termini són Terrassa i Santa Coloma de Gramenet.

Les quatre diputacions van lliurar-los correctament i abans del termini. Pel que fa als consells comarcals, els va presentar a temps el 68%, i sense cap deficiència el 56.

De les dues entitats metropolitanes, una va entregar a temps els seus comptes, però no estava complet. De les 60 entitats municipals descentralitzades, només el 23% va fer-ho dintre del termini, però almenys no es va detectar cap deficiència. 

Amb posterioritat al 15 d'octubre del 2010, la Sindicatura va continuar rebent comptes i estats dels ens locals relatius a l'exercici del 2009. L'organisme ha constatat que se segueixen incomplint els terminis legals establerts, tant pel que fa a l'aprovació com a la tramesa del compte general a la Sindicatura. Això sí, ha remarcat que les valoracions introduïdes per llei i el fet que es condicionin el pagament de determinades transferències o subvencions al retiment dels seus comptes anuals ha fet que el percentatge de comptes lliurats en termini hagi crescut des del 21% del 2008 fins al 45 del 2009. 

De fet, s'ha comprovat que en nombrosos casos, hi ha un llarg període, amb una mitjana de 45 dies, entre l'aprovació definitiva del compte i l'enviament a la Sindicatura. Per canviar aquesta tendència, l'ens veu imprescindible que els ens locals supramunicipals ajudin els ajuntaments intensificant les seves actuacions en la prestació de serveis de cooperació i assistència municipals.