Multes de fins a 10.000 euros per als ciutadans que malmetin la Devesa de Girona

Es controlaran les activitats il·legals, la neteja del parc i es vetllarà per la protecció dels arbres

El reglament de la Devesa inclou un detallat règim sancionador amb infraccions que van de les qualificades lleus (penades des d'un advertiment per escrit a una multa de 1.000 euros), infraccions greus (de 1.000 a 3.000 euros) i les molt greus, amb sancions que poden arribar als 10.000 euros. En aquest darrer cas, a més, el document inclou que la reparació dels danys ocasionats l'haurà de pagar l'infractor.

El regidor de Medi Natural, Ponç Feliu, ha dit que aquest instrument permet de manera 'més transparent' aplicar sancions en cas d'incivisme. Fins ara, l'ajuntament no disposava d'un instrument jurídic específic per a la Devesa sinó que, en cas d'alguna infracció, s'havia de recórrer a d'altres ordenances com, per exemple, la de civisme. Ara però, amb aquest instrument que dóna força jurídica al pla d'usos, es podrà multar a qui incompleixi les normes.

Dins el reglament, estan considerades com a sanció lleu fer activitats dins del parc que, segons el reglament, estan permeses però que el ciutadà no hagi demanat prèviament permís a l'ajuntament 'sempre que no causi desperfectes ni alteri el normal funcionament de les activitats autoritzades', recull el text. També està considerada infracció lleu enfrontar-se a una autoritat que demana al ciutadà que compleixi les normes del parc. Aquestes sancions preveuen multes de fins a 1.000 euros

Com a sancions greus, el text recull fer activitats dins el parc sense autorització i que causin problemes a les persones que usen la Devesa i d'altres activitats permeses al parc. No netejar el parc després de fer-ne un ús autoritzat també està considerada falta greu i el desacatament a l'autoritat també ho és. Contaminar el sòl de la Devesa, causar danys no greus a l'arbrat i el mobiliari urbà són també considerades faltes greus. Aquestes infraccions estan penades amb sancions de 1.000 a 3.000 euros.

En el capítol de les infraccions molt greus s'hi troben fer activitats que pertorbin de manera 'greu i directa' la convivència de la gent que usa el parc, impedir l'ús del parc a gent que també vol usar-lo, actes que contaminen el sòl de manera greu i la reincidència de faltes greus. Les sancions en aquest cas són de 3.000 a 10.000 euros i, a més, l'infractor ha de córrer amb les despeses de la reparació del dany causat.

A banda de les sancions, el reglament també recull altres informacions sobre com són els permisos per fer activitats a la Devesa o les obligacions dels qui ocupen el parc envers la protecció dels arbres i com han de deixar després el terreny on han estat. 'Ara la gent sabrà com ha de deixar un espai després de fer-lo servir i, si no ho fa, pot ser sancionat', ha especificat Feliu.

'El reglament ens serveix perquè tothom conegui com ha de protegir els arbres si vol fer alguna activitat al parc', ha detallat Feliu que, a més, ha explicat que el document especifica com s'han de podar branques, com protegir els troncs o els canals de rec dels arbres.

Entre d'altres, també s'especifica que, en casos de forts vents, si s'activa el pla de protecció civil, es podria prohibir l'accés al parc.

Aquest reglament, juntament amb el règim sancionador, entrarà en vigor un cop s'aprovi definitivament el Pla d'Usos i Gestió de la Devesa que es vota, de manera inicial, aquest dimarts al ple de Girona.