Girona presenta uns pressupostos pel 2015 més socials

sLa partida destinada a Serveis Socials ha augmentat un 57’83% respecte el primer any de la legislatura

La tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, ha presentat aquest matí el pressupost del consistori per al 2015. Aquest any serà de 104.568.500 euros, xifra que representa un augment del 8’1% en relació amb el pressupost del primer any de la legislatura (2012).

Tal com ha explicat la regidora, s’ha aconseguit incrementar el pressupost “sense augmentar les taxes ni els impostos i incrementant les bonificacions” i aconseguint una “contenció en despeses de personal i en despesa corrent de consums i manteniment” –les despeses de capítol 1 suposen ara un 36’1% del pressupost, 4 punts menys que a l’inici de la legislatura- i “millorant l’eficiència de la gestió dels recursos municipals”. En aquest sentit, cal destacar especialment la renegociació de préstecs i de contractes de serveis i assegurances.
 
D’acord amb els dos objectius fixats a l’inici del mandat, el pressupost reflecteix la voluntat del govern municipal de minimitzar l’impacte de la crisi econòmica en els col·lectius més desafavorits i impulsar l’activitat econòmica. Aquesta voluntat s’ha vehiculat a través de l’aposta per l’àrea de Serveis Socials, per un costat, i per les de Turisme i Cultura, per l’altre.
 
L’Àrea de Serveis a les Persones ha augmentat un 30’3% en tota la legislatura. Dins d’aquesta àrea, cal destacar l’augment de la despesa que s’ha produït en la Regidoria de Serveis Socials, que ha augmentat un 57’83% respecte el 2012 (s’ha passat de 3.996.156 euros el 2012 a 6.359.670 euros el 2015). És, per tant, el pressupost més alt destinat a Serveis Socials de la legislatura.
 
També cal assenyalar que s’ha augmentat la partida destinada a l’Àrea de Promoció i Ocupació, que inclou les activitats de dinamització i de turisme, en un 19’47%. Si es fa un còmput conjunt a les partides destinades a Cultura i Turisme des del 2012 al 2015, el pressupost destinat a aquestes dues àrees ha augmentat un 24’76% en quatre anys.
 
Més pressupost per als barris
 
El capítol 6, dedicat a inversions, també ha augmentat la partida pressupostària. S’ha passat dels 5.625.000 del 2011 a 6.300.000 del 2015, cosa que representa un augment de la inversió del 12%. Aquest increment ha estat possible en gran part gràcies a l’esforç en estalvi de despesa corrent que s’ha pogut destinar a inversió. Durant aquest legislatura, en total s’hauran estalviat 2.610.669 euros que s’hauran destinat a inversió.
 
En l’apartat d’inversions 2015, cal destacar especialment l’augment del 20% de la partida destinada a pressupostos participats dels barris, que passa d’1.000.000 d’euros a 1.200.000 euros.