El cost dels serveis funeraris a Girona

El debat sobre el cost dels serveis funeraris va situar-se a primera línia quan fa prop d’un any es va debatre una moció al Ple municipal de Girona amb l’intenció de liberalitzar-los, i de retruc abaratir-los. En aquell moment no va tirar endavant perquè només hi vam votar a favor els partits d’esquerres de l’oposició. 
 
El problema de les ordenances de serveis funeraris és que no s’adeqüen a la directiva europea, ni a la llei catalana, que obliga a que aquest tipus de serveis no s’exerceixin amb caràcter de monopoli i se’n faciliti la competència. Es pressuposa que l’entrada de noves empreses en lliure competència entre elles permetria que s’abaratissin els serveis. 
 
Malgrat tombar-se la moció que demanava la liberalització, i degut a una iniciativa ciutadana que demanava de nou l’actualització de l’ordenança i també a un informe del defensor de la ciutadania, el govern sociovergent va acceptar iniciar els tràmits per elaborar un nou redactat que liberalitzés el sector.
 
El procés participatiu que s’ha seguit per elaborar aquesta nova ordenança de serveis funeraris ha deixat molt que desitjar. Amb una participació molt minsa, no s’ha permès que els partits polítics poguéssim prendre part del debat. 
 
Finalment en el ple ordinari d’aquest mes de gener es va aprovar inicialment el nou text, malgrat la nostra abstenció, que ens permetrà presentar-hi al·legacions. Unes al·legacions que aniran en la línia d’eliminar restriccions que condicionen la instal·lació de competència, com l’obligatorietat d’haver de prestar un servei continuat durant les 24h, el fet d’haver de disposar d’una previsió de fèretres per fer front a dos mesos (uns 120), els elevats requisits en cas de disposar de tanatori, el fet de no contemplar haver de cedir el tanatari a tercers, o bé quan es parla de serveis bonificats o costums locals sense definir-los. A més també cal tenir en compte les limitacions urbanístiques, doncs a Girona actualment no hi ha sol disponible, i per tant caldrà requalificar o bé canviar les restriccions de l'ordenança per la implantació d’aquest tipus d’activitat.
 
Però més enllà de les reticències del govern per elaborar una nova ordenança que propicii la instal·lació de competència, també cal denunciar el poc control que s’exerceix sobre Mémora, l’única empresa que actualment presta aquests serveis a Girona.
 
Al nostre entendre el govern es va prestar a una operació de rentat de cara d’aquesta empresa ja que a finals d'abril van anunciar que hi hauria una rebaixa del 32% en els preus, i en canvi si comparem els mesos de maig a novembre de 2015 i els mateixos mesos de 2016 -és a dir abans i després de l’entrada en vigor d’aquesta acord-, veiem que els serveis funeraris prestats s'han encarit un 4,4%. I a més el preu total, una vegada sumats els complements segueix rondant els 5.000 euros de mitjana.
 
És evident doncs que hi ha una manca de control doncs quan vam demanar les dades dels serveis realitzats, l’Ajuntament no les tenia, fet que impossibilita poder controlar quines tarifes s’estan aplicant.
 
Al nostre entendre, una bona solució per abaratir els costos dels serveis funeraris seria construir un tanatori públic d’àrea urbana, que en competència real amb els altres operadors, oferís uns preus més econòmics. Sembla però que haurem d’esperar perquè futurs governs es decideixin a tirar-ho endavant.