Expedienten Renfe pel mal servei dels trens de la línia Barcelona-Girona-Figueres

La Generalitat es queixa dels retards, manca de places i climatització inadequada dels combois

En concret, en l'informe de Renfe hi haurà de constar les alteracions del servei i les incidències en les circulacions, ocupació dels trens i condicions de transport dels passatgers, amb una relació de les expedicions especificant-hi l'horari d'arribada a destinació i si van ser amb retard. A més, haurà d'especificar quantes persones van viatjar dretes i les condicions de funcionament de la climatització dels vehicles.

També, les causes de les alteracions i mesures adoptades per la direcció del servei amb la finalitat de restablir la normalitat o minorar l'impacte de les alteracions del servei en els usuaris; i si es va informar als usuaris de les alteracions del servei i les afectacions del funcionament habitual.

L'ordenament jurídic actual no preveu mecanismes sancionadors contra els operadors en cas d'incompliment dels acords en la prestació dels serveis. És per aquest motiu que el departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà la redacció d'una modificació de la Llei Ferroviària 4/2006, per tal que s'inclogui de manera expressa el procediment sancionador a seguir contra els operadors ferroviaris per incompliment del servei acordat en el contracte programa o d'altres instruments contractuals.

D'altra banda, el nou contracte-programa, que ha de definir els serveis de rodalies i serveis de mitjana distància a Catalunya, inclourà les clàusules que corresponguin per permetre la imposició de penalitzacions econòmiques o la reducció d'una part de les aportacions per incompliment o alteracions del servei. També la manca o la deficiència en la informació que es doni als usuaris podrà comportar sancions per a l'operadora que es faci càrrec dels serveis.