L'atur augmenta a la demarcació de Girona un 4,22% respecte al desembre i un 0,54% en un any

La xifra total de desocupats se situa a finals de gener per sobre de les 57.300 persones

Gener ha estat tradicionalment un mes negatiu pel que fa a les dades de l'atur, ja que aquestes constaten el final de la campanya de Nadal. Enguany no ha estat una excepció. Segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Immigració, l'atur registrat a Catalunya ha augmentat en 26.950 persones. Això vol dir que hi ha un 4,79% més de desocupats que a finals de desembre i un 0,98% més que fa un any. En el cas de Girona, l'augment mensual ha estat del 4,22% i l'anual, del 0,54%. Així, a les comarques gironines hi ha 57.338 desocupats.


En termes absoluts, Barcelona és la demarcació catalana on l'increment de l'atur registrat és més significatiu, ja que hi ha gairebé 19.400 persones més en situació de desocupació. Això suposa un 4,65% més que al desembre i un 0,3% més que al gener de 2010. Les variacions mensual i anual més negativa les ha registrades Lleida, demarcació en la qual hi ha un 7,45% més de desocupats que al mateix mes de l'exercici anterior i 5,98% més que al desembre. Per la seva banda, a les comarques de Tarragona hi ha 3.600 persones més desocupades, un 5,68% més que al desembre -un 3,24% més que al gener de 2010.

A conjunt de l'estat, l'atur ha augmentat en 130.930 persones el mes de gener i, per tant, hi ha un 3,19% més de desocupats. En total hi ha 4,23 milions de persones en situació de desocupació. Això representa un increment del 4,51% respecte al mateix mes de 2010. L'atur nomes ha baixat a les Illes Balears. L'altra cara de la moneda són Catalunya i Andalusia, que és on més ha pujat el nombre de desocupats en termes absoluts.

Comportament negatiu dels serveis

Si al mes de desembre el sector serveis registrava el comportament més positiu, al gener ha estat el més mal parat. A Catalunya, aquest sector ha generat 19.629 desocupats en només un mes. La resta de sectors també han tingut un comportament negatiu durant el mes de gener. A la construcció i a la industria, hi ha 3.305 i 2.135 persones més a l'atur. Per la seva banda, l'agricultura ha generat 215 desocupats en un mes.

A les comarques gironines, els serveis també ha encapçalat l'atur generat amb 1.696 desocupats més. La construcció i la industria també han generat més desocupats el mes de gener. En concret, la xifra ha augmentat en 374 i 115 persones. L'agricultura ha estat l'únic sector amb un comportament positiu, ja que l'atur registrat ha baixat en 48 persones.

El sector serveis encapçala, en nombre absoluts, el nombre de desocupats a Catalunya, amb més de 350.000 persones. A la construcció hi ha 100.000 desocupats, mentre que a la industria n'hi ha gairebé 98.000. L'agricultura registra 10.000 desocupats.

A l'estat espanyol, també ha estat el sectors serveis el que, clarament, ha tingut un comportament més negatiu. Durant el mes de gener, aquest sector ha generat més de 105.000 aturats a tot l'estat (un 4,43% més). La industria el segueix, amb gairebé 8.300 persones més a l'atur (+1,68%). Per la seva banda, la construcció i l'agricultura han generat 5.275 i 2.290 desocupats en un mes (un 0,7% i un 1,81% més respectivament).

Per sexe, edat i origen

Pel que fa al sexe, l'atur ha augmentat tant en homes com en dones pràcticament en la mateixa proporció. A finals de gener, el nombre d'homes desocupats a Catalunya s'ha situat per sobre dels 410.00, mentre que al desembre era de 296.600. El nombre de dones desocupades s'ha situat en els 279.200, mentre que al mes anterior era de 266.000. A l'estat, l'atur masculí ha augmentat un 2,54% en un mes i un 2,19% en un any. El femení, per la seva banda, s'ha incrementat un 3,85% respecte al desembre i un 6,91% respecte al mateix mes de 2010. En nombres absoluts, l'atur femení continua per sobre que el masculí, ja que hi ha gairebé 2,16 milions de dones desocupades i 2,1 milions d'homes en atur.

Els menors de 25 anys representen un 8,55% del total de persones desocupades. Així, la xifra ha augmentat respecte al mes de desembre, quan aquest grup d'edat representava el 8,23% de persones registrades a l'atur. Al conjunt de l'estat, la desocupació entre els joves menors de 25 anys s'ha incrementat al gener un 3,25%.

L'evolució de l'atur entre els immigrants no ha estat diferent, ja que aquest col·lectiu ha perdut gairebé 4.500 llocs de treball a Catalunya. Això suposa una variació mensual del 3,41%. Respecte al mateix mes de 2010, l'atur entre els immigrants s'ha incrementat un 5,93%. Dels 135.771 immigrants en situació d'atur, 108.557 tenen un origen extracomunitari, mentre que 27.214 dels desocupats són d'un país comunitari. A l'estat, la variació mensual dels immigrants en atur ha estat del 2,22% i la variació anual, del 5,96%. En total hi ha 619.276 immigrants en situació d'atur i 418.787 d'aquests són de països extracomunitaris.

Contractació

Durant el mes de gener es van signar gairebé 160.000 contractes, 7.000 menys que el desembre (un 4,22% menys). La variació anual, en canvi, és positiva, ja que el nombre de contractes signats durant el gener ha augmentat un 12,16% respecte al mateix mes de fa un any. a majoria d'aquests contractes, fins a 138.212, són temporals, mentre que només 21.570 són indefinits.

A Girona, durant el primer mes de 2011 s'han signat 12.570 contractes, el que suposa un augment de 387 respecte al desembre (3,18%). La variació anual, en canvi, és positiva, ja que el gener de 2010 se'n van signar 1.164 menys, un 10,21% menys.

Al conjunt de l'estat, s'han signat més d'1,1 milions de contractes. D'aquests, més d'1 milió són temporals i 102.800 indefinits. La variació mensual és negativa, ja que al desembre es van signar gairebé 73.800 contractes més (un 6,2% més). La variació anual és positiva, ja que el mes de gener de 2010 es van signar gairebé 65.800 contractes menys, un 6,26% menys.