L'Oficina Comarcal de Consum de la Selva ha resolt el primer cas de clàusules sòl

El banc ha retornat 15.285 euros a l'afectat

L’Oficina Comarcal de Consum del Consell de la Selva ha vist resolt el primer cas sobre les clàusules terra mitjançant el procediment extrajudicial del RD 1/2017 de la comarca. El banc ha retornat a un afectat per les clàusules terra un total de 15.285,32 € en concepte de devolució de les quantitats percebudes indegudament i els interessos indemnitzadors.

El conseller de Consum al Consell Comarcal de la Selva, Martí Nogué, ha volgut fer pública aquesta informació i compartir aquesta experiència perquè, inicialment, a aquest usuari li havien denegat les seves peticions, però un cop formalitzada per escrit, finalment, l’entitat bancària les va acceptar. En aquest sentit, Martí ha destacat la feina que des del Servei de Consum s’està fent dia rere dia al costat de les persones consumidores afectades per les clàusules terra, i que ofereix assessorament en tot moment perquè negociar amb l’entitat bancària en igualtat de condicions.

Primer cas resolt amb èxit

Pel que fa a aquest usuari que ha aconseguit una resolució favorable, va presentar la reclamació per escrit a l’entitat bancària a la mateixa oficina del Banc Sabadell (enllaç web amb les instruccions) el 23 de febrer de 2017, tal com se’l va aconsellar des de l’Oficina de Consum. Dins el termini establert, el 5 de maig de 2017, va rebre resposta amb el càlcul i l’oferta de devolució formulada pel banc i es va adreçar a les nostres oficines. En aquest cas l’entitat, Banc Sabadell, havia desglossat tots els elements necessaris per a justificar el càlcul efectuat i va ser molt senzill revisar l’oferta i arribar a un acord. En pocs dies l’usuari va dirigir-se a l’Oficina Comarcal de Consum i els va informar que el banc ja li havia fet el pagament. (8.592,67 € en efectiu i 6.692,65 € en amortització d’hipoteca).

Per tot això, des de l’Oficina Comarcal de Consum s’ha volgut donar a conèixer aquesta resolució i poder explicar el testimoni d’un dels usuaris i, alhora, incidir en el canvi de posicionament d’algunes entitats bancàries davant la reclamació formal i la predisposició a solucionar-ho per aquesta via. Martí ha instat: “aquelles persones que tinguin dubtis sobre la clàusules terra que es dirigeixin al Servei de Consum, que allà se’ls ajudarà amb el que requereixin.”

No obstant això, el conseller de Consum ha assenyalat també que “moltes de les respostes que darrerament estem veient són negatives o bé s’ofereix al consumidor una quantitat sense cap desglossament per facilitar-ne la comprovació, cosa que obliga el consumidor a iniciar la via judicial”. En aquest cas, Martí ha comentat que els clients poden demanar a la seva oficina el quadre d’amortització amb el desglossament. Aquestes dades estan informatitzades i l’entitat les ha de facilitar al client.

Per la seva banda, la tècnica de Consum al Consell Comarcal de la Selva, Sandra Bas, ha explicat que de totes les reclamacions que han dut a terme fins a dia d’avui de Caixabank i Banc Popular són les dues úniques entitats que han denegat totes les reclamacions que s’han presentat per un procediment extrajudicial. Pel que fa la resta, Caja Mar, BBVA, Bankia i Banc Sabadell responen de forma favorable a tots els afectats per aquesta clàusula.

Finalment, la tècnica de Consum ha volgut recordar que el dimarts 23 de maig de 2017, es va complir el primer trimestre del termini que té banca per contestar als consumidors que varen formular la reclamació prevista en el RD 1/2017. Ha insistit que el termini màxim perquè el consumidor i l’entitat arribin a un acord perquè es posi a disposició del consumidor la quantitat a retornar és de 3 mesos a comptar des de la presentació de la reclamació. Dins d’aquest termini, l’entitat haurà d’oferir una resposta al client, justificada si rebutja la petició, o amb un oferta econòmica detallada si l’accepta atorgant un període de reflexió de 15 dies perquè el consumidor valori la proposta.

Totes aquelles persones que creguin que estan afectades per la clàusula terra només cal que s'adrecin a l'Oficina Comarcal de Consum i allà les assessoraran perquè puguin recuperar els imports pagats, ja que s'ha establert un procediment extrajudicial, gratuït i voluntari, per recuperar els imports pagats.