Figueres subvencionarà part de l'IBI a famílies monoparentals amb baixos ingressos

La subvenció que s'atorgarà serà del 45% de la quota de l'impost

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat les bases per a l'atorgament d'una subvenció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) a les persones titulars de família monoparental. La finalitat de les subvencions és eliminar la possible discriminació que pateixen famílies monoparentals respecte els que són família nombrosa, que ja disposen d'una bonificació.

La subvenció que s'atorgarà serà del 45% de la quota de l'impost en el que el sol·licitant estigui reconegut com a família monoparental en la categoria general i fins al 90% de la quota en cas que estigui reconegut en la categoria especial.

Per acollir-s'hi, però, cal complir uns requisits, com ara que l'habitatge no superi els 100 metres quadrats de superfície construïda, que els ingressos de la unitat familiar no poden superar els 18.000 euros en cas de tenir un fill i 20.000 euros en cas de tenir-ne dos i que l'habitatge, que ha de ser l'habitual, no pot tenir un valor cadastral superior als 60.000 euros.

Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental i que, o bé siguin subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual o bé siguin llogaters del seu domicili habitual, als quals el propietari els repercuteixi l’impost, i que compleixin els següents requisits.

D'una banda, l'interessat ha de tenir reconegut ser titular d'una família monoparental de forma vigent en el moment de fer la sol·licitud, ha d'estar empadronat a l'habitatge que no pot superar els 100 metres quadrats de superfície construïda segons dades cadastrals ni tampoc tenir un valor cadastral superior als 60.000 euros. A més a més, també es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència. Així, no es podran superar els 18.000 euros anuals en cas de tenir un fill o els 20.000 euros, en cas de tenir-ne dos.

El regidor de Rendes, Recaptació i Tresoreria, Jordi Masquef, destaca l'avenç que s'aconsegueix amb aquestes subvencions: "Donem un pas endavant en el nostre sistema tributari, ja que millorem la fiscalitat de les famílies monoparentals, no només en el fet d'equiparar els ajuts respecte a les families nombroses, sinó sobretot en el fet de posar de relleu que cada cop existeix un nombre major d'aquestes famílies i, per tant, mereix de la protecció per part de l'Ajuntament".

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, assegura que històricament sempre hi ha hagut ajuts a famílies nombroses, i amb aquestes subvencions, el govern de la ciutat busca donar un suport explícit i recolzar també a les famílies monoparentals.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació, s'hauran de presentar a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (Avgda. Salvador Dalí, núm. 107 de Figueres) durant el mes de desembre del 2016. L'atorgament de les subvencions es resoldrà en el termini màxim de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de finalització del termini de presentació de sol·licituds.