L'ACA i ajuntaments de la Costa Brava faran actuacions per millorar els ecosistemes fluvials

Durant dos mesos es realitzaran treballs de poda, esbrossada o reforestació a diversos cursos fluvials i rieres

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha aprovat la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Consorci Costa Brava, els ajuntaments de Colera, Llança i el Port de la Selva (Alt Empordà) i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) per a la realització d’actuacions de conservació i millora dels ecosistemes fluvial (fluvials o lacustres) de la Costa Brava Nord. Els treballs, que es faran sobre cursos fluvials que discorren pels termes municipals de Colera, Llançà i el Poert de la Selva (Alt Empordà), consistiran en podes i esbrossades per afavorir la qualitat del port arbori; tala i arrencada d’espècies vegetals al·lòctones; eliminació de restes vegetals mitjançant trituració; i la creació o adaptació de biòtops per a la fauna o la reforestació del bosc de ribera.

El conveni que regularà aquestes actuacions preveu que els treballs duraran dos mesos i que es duran a terme a partir del moment que el CERM hagi elaborat la memòria sobre les tasques concretes a fer. Les zones on s’actuarà són la Riera de Molinàs (Torrent de l’Infern); Riera de Garbet; Riera de Llançà (Torrent de la Balmera); i Riera de Romanyac o Rubiés. Bona part d’aquests espais formen part de la Xarxa Natura 2000 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.