El Consell Comarcal de la Selva acaba els tallers de compostatge casolà a Vidreres

L'ens ha organtizat campanyes a diversos municipis

El Consell Comarcal de la Selva va organitzar un nou taller de compostatge casolà a Vidreres, el passat dissabte 17 de juny. Aquest taller, que s’emmarca dins la campanya de foment del compostatge casolà que promou i organitza el Consell Comarcal a diversos municipis de la comarca, va comptar amb la participació d’un total de 20 veïns i veïnes, entre els nous aspirants a compostaires i altres que ja n’eren experts.

La presentació del taller va anar a càrrec del regidor de Sostenibilitat Mediambiental d’aquesta població, Antonio Fernández, que va incidir sobre el gran pes econòmic que tenen les deixalles per al municipi i l’esperança que té l’Ajuntament d’incrementar el reciclatge de la fracció orgànica i els beneficis que suposa per als serveis municipals l’existència de la xarxa de compostaires.

Seguidament va continuar l’exposició en Francesc Prat, tècnic de medi ambient del municipi, que va aprofundir sobre l’increment progressiu del gravamen que imposa la Generalitat de Catalunya sobre els residus reciclables desviats erròniament als abocadors i, en contrapartida de tot plegat, els avantatges que suposa reciclar la fracció orgànica i, sobretot, quan es fa per mitjà del compostatge casolà.

En el transcurs de la seva intervenció, el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vidreres va recordar als assistents el descompte sobre la taxa d’escombraries que poden obtenir tots els compostaires de Vidreres que, a més a més, es pot ajuntar al descompte que també poden obtenir com a usuaris de la deixalleria.

El taller va servir, a més, perquè els futurs compostaires constatessin la semblança entre el substrat que aconseguiran amb el seu compostador amb la terra de bosc. Durant aquesta mostra també es van observar altres substrats vegetals, com el compost de la planta de compostatge comarcal de la Selva i les marques comercials de més qualitat.

Un cop va acabar el taller, unes 13 persones van mostrar el seu interès en disposar d’un compostador, que podran recollir a la deixalleria municipal, amb l’únic requisit de fer efectiva una fiança retornable a l’Ajuntament de Vidreres.

Aquesta campanya, organitzada pel Consell Comarcal de la Selva, inclou la visita particularitzada a tots els nous compostaires, uns mesos després d’estrenar el seu compostador, per resoldre qualsevol dubte o inconvenient que s’hagin trobat durant les primeres etapes del procés.

El conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Roquet, ha volgut destacar l’esforç que posa el Consell Comarcal per impulsar el compostatge i la recollida de fracció orgànica als municipis de la Selva, ja que és la fracció que presenta encara uns nivells de separació molt baixos a les llars de la Selva, de l’ordre del 25% de la fracció orgànica generada.