El TSJC obliga a mantenir les tres antenes de telefonia al barri del Poble Nou de Figueres

La resolució, que ja és ferma, tanca un procés polèmic que ha enfrontat veïns i ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha revocat la sentència dictada pel jutjat contenciós que obligava a desmantellar tres antenes de telefonia mòbil instal·lades al barri del Poble Nou de Figueres.

La resolució, que és ferma, posa punt final a un procés polèmic que havia enfrontat veïns amb l'ajuntament i la companyia telefònica. Segons la sentència, les antenes estan instal·lades al teulat d'un edifici del carrer Balmes d'acord a una llicència atorgada l'any 1998. L'alt tribunal català sosté que la companyia de telefonia té drets adquirits i que les modificacions posteriors del planejament urbanístic no són aplicables en aquest cas.

Ampliació:

La sentència de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC revoca i deixa sense efecte la sentència dictada el 17 de gener del 2014 pel Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona. Aquella primera resolució judicial estimava en part el recurs dels demandants i ordenava "el cessament del seu ús i la posterior retirada" dels aparells al·legant que no s'ajustaven a la normativa.

Tant l'Ajuntament de Figueres com la mercantil Telefónica Móviles de España (TME) van recórrer la decisió judicial perquè consideraven que el jutjat aplicava "un grau de retroactivitat" a la modificació del Pla general que anava contra els "drets adquirits" per la companyia de telefonia amb la concessió de la llicència municipal de l'any 1998. A més, sostenien que no es podia revocar la llicència sense preveure una indemnització per a la mercantil.

"Després d'haver analitzat els arguments de les parts, el material probatori incorporat a les actuacions i la normativa aplicable, aquest tribunal haurà de començar per rebutjar la tesi [de la defensa] segons la qual TME no hauria patit una ablació de drets susceptibles d'indemnització en gaudir de les possibilitat de traslladar l'estació base de telefonia mòbil a un emplaçament idoni", recull la sentència.

La sentència recorda que la llicència del 1998 permetia ubicar les antenes "en un emplaçament molt concret" i afegeix que, en tractar-se de telecomunicacions, no és un fet "precisament irrellevant". Segons la sentència, obligar a desmantellar l'estació havia de passar, per força, per anul·lar la llicència concedida fa 18 anys i no, tal com feia el jutjat, el decret d'alcaldia del 27 de juny del 2012 que rebutjava la petició del demandant d'obligar la companyia a retirar les antenes.

El TSJC també conclou que la interpretació del Pla general que fa el demandant "és incompatible amb les normes de superior jerarquia que disciplinen la revocació, per motius urbanístics, de llicències com la que li va ser atorgada a TME el juliol del 1998".

Afegeix la sentència que no s'ha fet cap expedient municipal de revocació de la llicència en el termini de 12 mesos previstos pel planejament urbanístic. "L'expressat termini s'escauria associar-lo a l'entrada en vigor de l'ordenança que l'ajuntament ha de redactar (el mandat és imperatiu)", determina la sentència que exposa que "no es pot descartar que aquesta ordenança sigui rellevant en seu de reubicació de les instal·lacions que haurien estat habilitades en el seu moment per llicències en trànsit de revocació".