Figueres reserva 300.000 euros per comprar habitatges destinats a lloguer social

La quantitat procedeix de la partida "Patrimoni del sòl"

L’Ajuntament de Figueres, amb la finalitat  de disposar d'habitatges en propietat per a destinar-los al lloguer social i altres necessitats d'habitatge, ha presentat un plec de clàusules administratives i tècniques, de procediment obert, per a l’adjudicació de contractes privats de compravenda d’habitatges.

Aquest passat dimarts 9 de desembre s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el termini de presentació estarà obert fins al 5 de gener de 2015.

Aquest 2014, l’Ajuntament de Figueres ja va presentar un primer concurs que va quedar desert, per això en aquest plec s’han flexibilitzat les condicions i no es requereix tanta documentació.

El Plec de Prescripcions Tècniques recull les característiques que han de tenir els habitatges, però alguns dels requisits passen perquè els habitatges estiguin ubicats a Figueres, amb construcció acabada i de tipologia plurifamiliar, i que no tinguin en tràmit ni concedit cap règim d’habitatge protegit, atès que aquesta tipologia d’habitatges ja compleix amb la funció social pretesa. En aquestes noves bases s’accepten les candidatures de pisos de segona mà que no superin els 15 anys d’antiguitat.

La despesa aprovada pel consistori per poder comprar habitatges és d’un màxim de 300.000 € (IVA inclòs). La quantitat procedeix de la partida "Patrimoni del sòl", corresponent al pressupost municipal 2014.