L'Estat prioritzarà els criteris econòmics en les subhastes dels parcs eòlics marins

Valorarà la "minimització" de l'impacte mediambiental però no serà l'element més important

L'Estat ha aprovat un Reial Decret que estableix el marc general que regirà les subhastes als espais previstos als POEM, entre els quals hi ha el golf de Roses. El decret fixa que es prioritzaran els criteris econòmics per sobre de l'impacte.

En concret, estableix un sistema de ponderació on els aspectes econòmics pesaran un 70%. Entre els criteris no econòmics, es tindran en compte les mesures per minimitzar l'impacte mediambiental i paisatgístic, la utilització de materials reciclats, el potencial de desenvolupament industrial i econòmic derivat del projecte, les mesures de compatibilitat amb la pesca o el desmantellament quan s'acabi la vida útil de la instal·lació. La previsió és que es comenci per la subhasta de les Canàries.

El Reial Decret es va aprovar a finals de febrer i aquest dilluns s'acaba el termini per presentar-hi al·legacions. El document té con a objectiu regula la producció de l'energia a les instal·lacions ubicades al mar.

Es tracta, en realitat, del pas previ a les subhastes que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha de fer per a cadascuna de les zones previstes als POEM. El decret fixa que es farà mitjançant un procediment de concurrència competitiva a través del qual es faran les adjudicacions.

A més, el decret estableix que amb posterioritat a l'aprovació de l'ordre, es podrà fer un "diàleg público-privat" on participin els sectors afectats per "completar la definició de les característiques i els requisits que hauran de complir les instal·lacions, així com els detalls del procediment de concurrència competitiva".

El decret, però, ja avança que els criteris econòmics tindran més pes en el procés. En concret, estableix que "resultarà adjudicatària la sol·licitud que obtingui la màxima puntuació en el procediment de concurrència competitiva" i que aquest procediment "podrà incloure criteris no econòmics fins un màxim del 30% de la ponderació".

Aquests criteris, entre d'altres, estaran relacionats amb el disseny del projecte: la ràtio d'ocupació de l'espai, la distància de la costa, el nombre d'aerogeneradors o la contribució a la innovació. També es valoraran les mesures de minimització de l'impacte mediambiental i paisatgístic, exigències relatives a la petjada de carboni del projecte o la utilització de materials reciclats.

D'altra banda, hi haurà requisits relacionats amb el potencial de desenvolupament industrial i econòmic, l'impacte en els llocs de treball locals, la participació de petites i mitjanes empreses o la compatibilitat amb altres usos com la pesca. A més, es planteja obligar al desmantellament al final de la vida útil de la instal·lació o la constitució d'un fons o garantia amb aquesta finalitat, entre d'altres.

A partir d'ara, el ministeri anirà aprovant les bases del concurs de cada espai tot i que, les fonts consultades, apunten que preveuen començar per les Canàries.

Renovem-nos demana prioritzar el del golf de Roses

El col·lectiu Renovem-nos hi ha presentat al·legacions i demana que dins els criteris no econòmics no només es valori la minimització de l'impacte local, si no "l'aprofitament de les infraestructures per tal que esdevinguin biòtops marins que afavoreixin una millora de la diversitat marina".

També plantegen que es "qualifiqui la concepció dels parcs com a estacions de monitoratge de l'estat del medi marí" i s'hi incloguin sensors i programes de seguiment per avaluar els efectes del canvi ambiental.

Finalment, demanen que l'ordre dels concursos "atengui" als criteris de necessitat i oportunitat. En aquest sentit, plantegen que "entre els principals candidats després de les Canàries" hi hagi el golf de Roses, tenint en compte que la demarcació de Girona "presenta un elevat dèficit energètic que cal proveir de l'exterior" i que la implantació d'energies renovables "és mínima a l'Empordà".

"Aquesta casuística, que no es dona en cap dels altres POEM previstos, demostra la gran necessitat de que la zona de l’Empordà compti de manera urgent amb el recurs de l’eòlica marina", insisteix el col·lectiu a través d'un comunicat.