Restauren el paratge a tocar l'Estany de Banyoles que havia fet d'abocador il·legal

Els treballs tenen un pressupost de 90.829 euros i duraran dos mesos

El Consorci de l’Estany ha iniciat la sèrie d’actuacions que han de permetre la restauració ecològica i paisatgística d’unes finques situades al sud-oest de l’Estany de Banyoles, concretament entre l’església de Santa Maria de Porqueres i la làmina d’aigua de l’estany després de finalitzar la licitació del projecte el passat 22 d'agost.

L’objectiu general de les actuacions és la intervenció directa en la creació i millora d’àrees amb potencial restaurador per a l’increment de la superfície hàbitats d’interès comunitari que són claus a l’Espai Natural Protegit de l’Estany de Banyoles com poden ser els aiguamolls calcaris amb mansega o els prats de dall.

De forma indirecta es pretén afectar positivament a altres espècies protegides tant de la flora com de la fauna, augmentant-ne l’hàbitat potencial on poder-s’hi desenvolupar. Aquest seria el cas de la falguera dels pantans (Thelypteris palustris) o el Carex elata, així com de la libèl.lula Oxygastra curtisii, els microcargols Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior, la tortuga d’estany (Emys orbicularis) o, fins i tot, la llúdriga (Lutra lutra).

Concretament es realitzarà una excavació del terreny, amb un màxim de 40 centímetres de fondària, per tal de formar una superfície amb una inundació variable d’entre 10 i 30 centímetres d’aigua permanent, apte per al desenvolupament dels hàbitats esmentats. Les terres extretes es gestionaran a la mateixa obra o en camps que gestiona el Consorci de l’Estany i serviran per a millorar i incrementar un altre hàbitat d’interès comunitari com són els prats de dall.

Per altra banda, es pretén recuperar la imatge emblemàtica d’un dels elements principals del patrimoni paisatgístic de l’Estany de Banyoles i les seves visuals des de diversos punts a través de l’eliminació de la coberta arbòria de l’espai de l’actuació. Es tracta de l’església romànica de Santa Maria de Porqueres catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

També es realitzaran actuacions de delimitació i ordenació de l’espai per tal que el visitant pugui gaudir d’una visita el més sostenible i respectuosa possible i provoqui la mínima alteració de l’entorn. Així doncs, es col·locarà una tanca de delimitació per evitar el pas de visitants cap a la zona restaurada i es construirà una passera- mirador sobre la surgència sulfurosa de Porqueres que actualment no és visitable. També està prevista la instal·lació de senyalística que ordeni l’accés i que promogui i difongui els valors naturals de la zona.

Les actuacions que es realitzaran són un exemple més de restauració i millora d’hàbitats d’interès natural així com d’ordenació de l’ús públic a l’entorn de l’estany que el Consorci de l’Estany promou des de la seva creació.

La intervenció permetrà incrementar en 5.386 metres quadrats la superfície d’aiguamolls calcaris amb mansega i es milloraran els 1.662 metres quadrats existents. A més, s’ampliarà el prat de dall de terra baixa amb un total de quatre hectàrees.

Durant l’execució de les obres, que està previst que durin unes tres setmanes, el camí peatonal del sector de sota l’església quedarà tallat al pas de vianants i bicicletes i s’habilitarà un pas alternatiu.

El cost del projecte és de 90.829,59 euros, dels quals el Consorci de l’Estany ha aconseguit un ajut de 60.000 euros, el 66% del total del projecte, per part de la Generalitat de Catalunya, a través de la convocatòria d’ajuts per a actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya, dins el programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 (PDR.cat2022).

La resta del pressupost de l’actuació es finança a través de l’Ajuntament de Banyoles (13.886,40 euros), l’Ajuntament de Porqueres (6.943,19 euros) i el Consorci de l’Estany (10.000,00 euros).