Susqueda rehabilitarà la carretera fins al Santuari de la Mare de Déu del Coll per 460.000 euros

Els treballs duraran tres mesos i millorarà l'accés al Veïnat del Coll

L'Ajuntament de Susqueda (Selva) ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació del ferm i millora d'altres elements funcionals del Camí de Coll de Nafré al Veïnat del Coll que compta amb un pressupost de 459.438,56 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de tres mesos.

La actuació que es vol portar a terme va encaminada a millorar les condicions del camí d’accés a aquest important veïnat del municipi, on es troba el Santuari de la Mare de Déu del Coll. L’actual camí consisteix en una pista asfaltada que, degut a la seva precarietat constructiva, antiguitat i trànsit que suporta, a dia d'avui es troba en un estat força deteriorat de conservació i presenta una regularitat deficient.

A més a més, aquest vial suposa una connexió de vital importància pel conjunt del municipi, ja que es constitueix com el principal i únic vial que proporciona accés rodat als diversos masos i habitatges disseminats existents en aquest veïnat i al Santuari de la Mare de Déu del Coll −punt de notable interès turístic i paisatgístic−, així com a les explotacions forestals de la zona.

Els treballs es dividiran per trams, actuant en tots aquells que es trobin en pitjor estat, el que constitueix una longitud total aproximada de 2,4 quilòmetres de calçada a reformar d'un projecte que afecta a una superfície total de gairebé 12.120 metres quadrats.

Criteris d'actuació

D’acord amb les característiques del vial existent, la intervenció projectada es dirigeix fonamentalment a la rehabilitació i reforç del paviment d’aglomerat asfàltic que constitueix el paviment actual del camí dels trams definits al projecte.

Com a criteri general, s’ha optat per aprofitar el paviment existent com a superfície per aplicar el nou paviment d’aglomerat asfàltic de reforç (capa de trànsit), prèvia reparació dels punts que presenten patologies (esquerdes, sots, flonjalls, enfonsaments i descalçament de la plataforma, entre d'altres), associades a deficiències en l’esplanada.

Així, les diferents solucions de millora del ferm consisteixen, fonamentalment, en fresatges i saneigs de flonjalls, segons la menor gravetat o major gravetat de les patologies detectades en cada zona. Complementàriament, i prèviament a les operacions de rehabilitació i reforç del paviment d’aglomerat asfàltic, es preveuen diverses actuacions de millora del drenatge i de la recollida superficial d’aigües pluvials: restitució i/o ampliació de cunetes de terres, construcció de nous trams de cunetes revestides de formigó i construcció de noves obres de drenatge transversal sota calçada i adequació i millora de les existents.

El projecte es troba en fase de licitació i les empreses que vulguin optar-hi tenen de termini finis el proper 14 d'agost per a presentar les seves propostes.