La Sopa tindrà més recursos per atendre persones afectades per situacions de pobresa

Un nou conveni dotarà el centre amb 150.000 euros per aquest any

Jaume Torramadé i Carles Puigdemont han coincidit a reivindicar el paper de les administracions locals "que és on es veuen aquestes realitat i des d'on hem d'intentar solventar aquest tipus de problemàtiques".

El Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials, La Sopa, ofereix serveis a tota la demarcació  de Girona, sense discriminar la procedència immediata dels usuaris, de manera que n’experimenten l’impacte els 221 municipis de la demarcació de Girona.

Després de l’ampliació dels índex de cobertura social en el sector públic d’activitats d’atenció de les persones sense llar, el Consorci disposa actualment d’un centre residencial d’estada limitada per treballar la reinserció, amb cinquanta places; un centre de baixa exigència, adreçat a les persones que viuen permanentment al carrer. Les que es troben en situacions més cròniques i amb més presència de malalties disposen de quaranta places de centre de dia, de vuit del matí a dues de la tarda i de vuit del vespre a deu del anit, de les quals disset permeten la pernocta. El Consorci també té tres pisos tutelats de suport a l’autonomia, amb un total de tretze places.

En la data en què se subscriu aquest conveni, han empitjorat els nivells de renda familiar, han incrementat substancialment els índexs d’atur i, en definitiva, la situació social i econòmica ja està generant un augment en la demanda dels serveis prestats pel Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials, La Sopa. L’objectiu de mantenir els índexs de cohesió social, així com atendre les situacions socials de necessitats més peremptòries o pròpies de pobresa severa i extrema, justifica, en conseqüència, la col·laboració interadministrativa i la concertació de polítiques en relació amb aspectes clau dels serveis públics.

L’aportació de la Diputació de Girona ha de servir per sufragar les despeses d’aliments, consum, personal, infraestructures i funcionament en general.