Interior conservarà les dades de prostitutes i clients que siguin multats a la carretera

El Servei Català del Trànsit garantirà la "confidencialitat" de les dades

Segons l'ordre publicada al DOGC, la finalitat d'aquest registre és gestionar les dades relatives als expedients sancionadors per la infracció de la llei de carreteres per "ocupar de manera temporal les zones de domini públic, de servitud i d'afectació per realitzar-hi usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual". Els usos previstos són recollir les dades de les denúncies, tramitar i resoldre els expedients sancionadors, recaptar les sancions i extreure les dades per elaborar estadístiques.

Al fitxer s'hi inclouran dades identificadores com són nom i cognoms, DNI i adreça postal, així com també data de naixement i nacionalitat. També es recolliran dades relatives a la comissió d'infraccions administratives i dades especialment protegides, aquestes últimes relacionades amb "activitats de naturalesa sexual".

S'hi incorporaran les dades d'aquells a qui s'incoï un expedient sancionador, ja siguin prostitutes o clients, per la realització d'usos i activitats relacionades amb la prestació de serveis de naturalesa sexual en les carreteres i les seves zones de protecció.

El Servei Català del Trànsit serà l'òrgan administratiu responsable del fitxer, que haurà "d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades", així com "les mesures necessàries per fer efectius els drets de les persones afectades". Es preveu que tinguin accés a les dades l'òrgan competent per a l'execució de la sanció, així com també els jutjats i tribunals que ho sol·licitin. No es preveu fer transferències de dades a l'estranger.

Segons l'ordre, el fitxer està subjecte a la Llei de protecció de dades i a la Llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La prohibició de la prostitució a les carreteres que es va aprovar a una de les lleis òmnibus només afecta a les vies de titularitat de la Generalitat, ja que el Govern no té competències sobre les d'àmbit estatal.