El DAR i els Ajuntaments de Colera i Portbou impulsen un model sostenible de pesca en el tram Cap Ras-Punta Foradada

Els consistoris aportaran recursos per tal de garantir un correcte desenvolupament dels controls, entre d'altres

Actualment no existeix cap zona pesquera gestionada conjuntament entre el Departament i els Administracions locals. D'acord amb el que estableix la futura Llei de Pesca, en tramitació al Parlament, aquest model gestió es vol estendre al conjunt de Catalunya ja que permetrà gestionar millor els recursos pesquers i les activitats marítimes i de pesca recreativa d'una determinada zona. De fet, l'objecte del conveni és establir un marc de col·laboració per cooperar en el desenvolupament de les activitats marítimes i de la pesca recreativa, així com promoure una gestió ecosistèmica per al seu desenvolupament amb criteris de sostenibilitat adequats a les condicions oceanogràfiques de la zona. El desplegament del conveni marc es realitzarà mitjançant convenis específics.

Així, el DAR emprendrà les actuacions legals i procedimentals necessàries per assolir els següents objectius: engegar les accions necessàries per a l'aplicació efectiva de les mesures de gestió previstes; valorar les condicions específiques que proposen els ajuntaments, atesa la singularitat de la zona; coordinar els mitjans humans i materials que aporten les parts per controlar el compliment de les mesures derivades del document; promoure la formació de les persones en l'àmbit de les activitats marítimes i de la pesca recreativa; habilitar les persones que han d'actuar en l'esmentat control de la pesca i les activitats marítimes d'acord amb la normativa; i establir els procediments i mecanismes per conèixer els estats de les activitats marítimes i de la pesca recreativa i els seus efectes sobre els recursos i el medi, per assolir una regulació ajustada a la conservació i l'ús sostenible.

A més, també es contempla la promoció d'acords entre els ajuntaments, la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS), la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting (FCPEiC) i altres entitats vinculades al territori per desenvolupar activitats d'acord amb les taxes de recuperació de les poblacions dels recursos de la zona; i la inspecció de la zona en virtut del Pla d'Inspecció Pesquera aprovat per la Direcció General de Pesca i Acció Marítima.

Per la seva banda, els ajuntaments de Colera i Port Bou executaran el programa de control aprovat pel DAR; aportaran i mantindran els mitjans humans, nàutics i terrestres oportuns per al correcte desenvolupament dels controls, així com els elements informatius necessaris per a la identificació dels límits perimetrals, usos permesos, i restriccions pròpies d'aquest espai. També gestionaran les sol·licituds, instal·laran i mantindran camps de boies d'amarratge en funció del programa de control aprovat per la Comissió de seguiment; promouran el fondeig d'esculls artificials, zones d'enfonsament de vaixells o altres mesures de protecció dels fons marins i de les espècies pròpies de la zona; efectuaran activitats de formació, divulgació i informació dels recursos de la zona en centres educatius i culturals. Finalment, i dins del marc de les seves competències i en desenvolupament de les regulacions base fixades per l'esmentada direcció general del DAR, fomentaran una gestió ecosistèmica dels centres d'immersió, les escoles nauticoesportives i altres entitats vinculades a la zona del conveni que tinguin presència en l'espai que el delimita; i promouran la instal·lació de captadors de mol·luscs afavoridors de la posta i d'un reclutament forçat i induït.