Palafrugell avança el contingut de la proposta del pressupost pel 2012

Assoleix un total de 34 milions d'euros dels quals 5 milions es destinaran al capítol d'inversions

  • Juli Fernández presentant l'avanç del pressupost © AG
    Juli Fernández presentant l'avanç del pressupost © AG

PRESSUPOST TOTAL CONSOLIDAT 2012

34.563.303,00

 

PRESSUPOST DE DESPESES  CONSOLIDAT PER ÀREES 2012

Àrees municipals

Pressupost 2011

Òrgans de Govern

448.304,00

Serveis Generals

2.066.791,00

Hisenda i Patrimoni

3.052.565,00

Pla de Barris

968.169,00

Urbanisme

4.423.670,00

Participació i Relacions Ciutadanes

66.356,00

Comerç i Industria

989.617,00

Educació

1.399.204,00

Llar d'infants

736.909,00

Universitat Oberta de Catalunya

5.781,00

Cultura

369.015,00

Museu

1.417.940,00

Institut de Comunicació

187.067,00

Biblioteca Municipal

440.872,00

Patronat Pla

69.920,00

Teatre

238.668,00

Arxiu Municipal

169.861,00

Residencia Geriàtrica - Centre de Dia

1.584.099,00

Serveis Socials

1.281.926,00

Joventut

367.732,00

Esports

921.905,00

Area de Serveis

7.914.855,00

Medi Ambient

805.462,00

Escorxador

98.861,00

Seguretat Ciutadana

3.489.534,00

Pressupost del Patronat d'Esports

820.800,00

Pressupost del Patronat del Museu

84.600,00

Pressupost Promoció Econòmica

374.013,00

Pressupost de mitjans de comunicació

88.627,00

Ajust transferències Patronats

-319.820,00

TOTAL

34.563.303,00

 

 

 

PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2012 CONSOLIDAT PER CÀPITOLS

 

Ingressos

2012

Capítol 1 Impostos directes

13.960.753,00

Capítol 2 Impostos indirectes

550.060,00

Capítol 3 Taxes i altres ingressos

9.712.533,00

Capítol 4 Transferències corrents

5.091.895,00

Capítol 5 Ingressos patrimonials

343.750,00

Capítol 6 Alienació d'inversions reals

674.604,00

Capítol 7 Transferències de capital

2.557.844,00

Capítol 8 Actius financers

37.864,00

Capítol 9 Passius financers

1.634.000,00

TOTAL

34.563.303,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Despeses

2012

Capítol 1Despesa de personal

11.148.210,00

Capítol 2 Béns corrents i serveis

13.088.950,00

Capítol 3 Despeses financeres

292.815,00

Capítol 4 Transferències corrents

1.986.986,00

Capítol 6 Inversions reals

5.607.692,00

Capítol 7 Transferències de capital

766.786,00

Capítol 8 Actius financers

37.864,00

Capítol 9 Passius financers

1.634.000,00

TOTAL

34.563.303,00

 

PRINCIPALS INVERSIONS 2012

 

INVERSIONS 2012

Total

Inversions Museu del Suro VI Fase

1.155.694,00

Tractament de punts urbans

1.008.800,00

Tractament urbà carrers Metal·lúrgia, Gas ...

540.000,00

Obres urbanització sector Brugueres 2

368.279,00

Millora i ampliació local social "La Sauleda"

350.000,00

Obres urbanització edifici CAT

335.000,00

Tractament urbà carrer 11 setembre i carrer Valls

221.725,00

Instal·lació ascensors i rehabilitació façanes

219.929,00

Projecte Sala Polivalent a la Biblioteca Pública

218.335,00

Millora Escales Garbí i Passeig Xavier Miserachs

169.716,00

Millora Passeig fins al mirador Carles Sentís

110.996,00