L'Ajuntament de Girona no incrementarà els impostos l'any vinent

Només actualitzarà les taxes en un 3% segons marca l'IPC amb la voluntat d'ajudar famílies i l'activitat econòmica

Tal com s’exposava en el Pla de Govern de 2011-2015, presentat per l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU), el passat 7 d’octubre, es subratllava la prioritat del govern en treballar per la sortida de la crisi. “És en aquest sentit que s’ha actuat alhora de modificar les ordenances fiscals per al 2012”, declara la regidora d’Hisenda i Règim Interior, Ma Àngels Planas.
 
La regidora també destaca l’important esforç que s’ha fet en aquest sentit per tal de contenir la càrrega fiscal i per “dotar la ciutat de mesures de tipus fiscal que ajudin a sortir de la crisi a les famílies i els negocis”.

Les principals línies de modificació de les ordenances són la congelació de tots els impostos, l’actualització de les taxes en un 3% a nivell general i les bonificacions, que queden de la següent manera:
 
- Es passa del 30% al 40% de bonificació a les famílies nombroses en l’impost d’IBI.
 
- Bonificació del 50% en determinades taxes municipals en veïns i activitats econòmiques que es vegin directament afectats i perjudicats per l’execució d’obres singulars i de ciutat de durada mínima 2 anys (obres no municipals) i obres municipals d’una durada mínima de 6 mesos. Per als veïns implica la taxa per entrada de vehicles i per a activitats econòmiques la taxa per entrada de vehicles, la taxa pel servei de recollida i gestió de residus i la taxa d’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic (divisió G:  elements fora d’establiments comercials).
 
- Increment de la bonificació del 10 al 15% pels usuaris habituals de la deixalleria (taxa pel servei de recollida i gestió de residus).
 
- Creació de bonificacions i exempcions per a les entitats sense afany de lucre per la taxa de prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals.
 
- Regulació de la possibilitat de fraccionament del pagament de l’impost de béns immobles en dos terminis (60% en el període voluntari i 40% el 5 de novembre).
 
- S’introdueix a l’Ordenança General la disposició que els veïns que hagin estat sancionats fermament en els darrers 2 anys per infraccions de les ordenances municipals no podran gaudir de beneficis fiscals recollits en aquestes.