Una investigadora de la UdG proposa una alternativa per tractar aigües contaminades d'arsènic

La descontaminació es portaria a terme mitjançant tres tipus de membranes

La problemàtica de les aigües contaminades de manera natural amb arsènic (As) és una de les grans preocupacions en diferents àrees del món. Els sistemes de tractament més habituals per eliminar l’arsènic de l’aigua es basen en la precipitació o adsorció. Ara, la investigadora de la Universitat de Girona (UdG) Raquel Güell ha demostrat que els sistemes de membrana activades amb molècules específiques poden ser una alternativa.
 
Els tres tipus de membranes estudiades –membranes líquides suportades, membranes d’inclusió polimèriques i membranes comercials de bescanvi iònic– han permès l’eliminació quantitativa de les espècies inorgàniques d’As(V) d’una manera eficient i en temps relativament curts. D’altra banda els tres tipus de membrana han permès la separació selectiva d’espècies d’As(V) i As(III), fet que posa de manifest la seva utilitat en el desenvolupament de sistemes d’especiació/detecció d’aquests analits.
 
La configuració de membrana en fibra buida s’ha mostrat de gran utilitat com a tècnica de preconcentració d’ions cromat presents en aigües procedents de la indústria galvànica, facilitant tant l’anàlisi d’aquesta espècie cancerígena així com la reducció del volum d’aigua contaminada. Per aquesta mateixa espècie també s’ha desenvolupat un sensor òptic selectiu al crom hexavalent, o Cr(VI), i ha permès la seva determinació en diferents matrius aquoses.
 
En la seva tesi doctoral, Raquel Güell ha desenvolupat també una metodologia analítica basada en microelèctrodes serigrafiats per al monitoratge de plom (Pb), cadmi (Cd) i coure (Cu). El gran avantatge que presenten aquests elèctrodes és la seva  mida tan reduïda i que, per tant, facilita la miniaturització dels processos que habitualment tenen lloc al laboratori i també l’anàlisi in situ.
 
La investigadora

Raquel Güell Martí (Anglès, 1983) es va llicenciar en Ciències Químiques per la Universitat de Girona el 2005. La investigadora ha realitzat estades de recerca a l’Institut Català de Nanotecnologia (Bellaterra) i a la Universitat Nova de Lisboa, ha publicat set articles en revistes especialitzades i ha participat en diverses conferències nacionals i internacionals.
 
Recentment, Raquel Güell s’ha doctorat amb el treball “Development of chemical separation processes for the treatment and monitoring of metallic cations and oxoanions in polluted wàters” que ha desenvolupat en el grup de recerca Química Analítica i Ambiental de la UdG, sota la direcció de la Dra. Enriqueta Anticó i la Dra. Clàudia Fontàs.