Tossa i Càritas renoven el conveni per alimentar les persones en situació de pobresa

Té la vigència d’un any

L’Ajuntament de Tossa i Càritas han renovat el conveni de col·laboració per la gestió del servei d’aliments a veïns i veïnes de la població en situació o risc de pobresa i exclusió social.

I és que el nou equip de govern té, dins els seus objectius programàtics, procurar per una integració social, laboral, cultural i econòmica de tots els seus vilatans, amb especial cura per aquelles persones que es troben en processos d’exclusió social, pobresa o marginació social. Per aquest raó, l’ajuntament desitja enfortir amb Càritas els lligams de cooperació institucional per fer més eficaç les accions de suport i promoció social de les persones i famílies de Tossa que es trobin en risc o situació de pobresa o exclusió social (atur, manca de salut, rendes baixes, aïllament social, irregularitat administrativa, precarietat o manca d’habitatge).

El conveni concreta que les persones ateses vindran derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament, amb una derivació per escrit on constin les dades familiars bàsiques consensuades amb Serveis Socials i la demanda temporalitzada que s’efectua al servei d’aliments.

Amb un equip de voluntaris, el servei es portarà a terme a un local discret, que permetrà atendre les persones dignament. La freqüència serà mensual i, paral·lelament, es treballarà per oferir accions formatives relacionades amb l’alimentació saludable i econòmica, la higiene familiar, neteja de la llar i remeis casolans per tal d’afavorir un major grau d’autonomia de les famílies afectades.

Càritas adquirirà els aliments necessaris per la confecció dels lots buscant fórmules per tal d’abaratir al màxim el cost de les cistelles. L’Ajuntament destinarà un mínim de 2.000 euros per cobrir la demanda d’aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie, augmentant-hi així la partida de diners destinada. L’Ajuntament també assumirà el cost del transport d’aliments des del magatzem central del Banc d’Aliments fins a Càritas, i posarà a disposició personal de la brigada per a la descàrrega dels aliments.

Aquest conveni té la vigència d’un any, tot i que es podrà renovar anualment.