L'Ajuntament de Girona augmenta la seva ràtio d'endeutament d'un 68% a un 74%

L'error en la previsió de d'ingressos de l'Estat obliga al consistori a retornar 6 milions d'euros del pressupost de 2009

Els sis milions d'euros que l'Estat reclama a l'Ajuntament de Girona hipotequen encara més el seu marge de maniobra i el forcen a realitzar ajustaments que no es contemplaven. D’aquesta manera el nivell o ràtio d’endeutament (l’import del deute viu i els ingressos liquidats en l’últim exercici) quedaria per sota del 75% tal i com exigeix la llei per tal de poder concertar operacions de préstec per inversions per l’exercici 2011.

En aquest sentit la regidora d’Hisenda i Gestió Municipal de l’Ajuntament de Girona, Mª Àngels Planas, considera que “l'Estat ha actuat amb falta de previsió davant la profunda crisi econòmica i és una actitud inadmissible, ja que hipoteca encara més uns ajuntaments mancats d'un finançament just, que des de fa molts anys es va reclamant”.

A l’octubre de 2010 la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) va treure una nota informativa (1/2010) que detallava el registre comptable de les quanties a retornar per les entitats locals com a conseqüència de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2008, per la qual estableix que aquests imports han de figurar al passiu del balanç de les entitats locals i en partides de deute a llarg i curt termini.

El 12 d’abril del 2011, el Departament d’Economia i Coneixement, departament amb funcions en matèria de tutela financera dels ens locals a través de la Direcció General de Política Financera i Assegurances, publicava també una nota informativa establint que els nous projectes d’inversió previstos per a 2011 es podrien acudir a l’endeutament si l’estalvi net calculat de la liquidació 2010 era positiu i la ràtio legal del deute viu no fos superior al 75% (capital viu operacions vigents + deute avalat + previsió deute disposat a curt termini + devolució Estat / DR cap 1 a 5).

La manera en que l'Ajuntament intentarà fer front a aquest deute extra serà mitjançant una reducció de la despesa corrent del Capítol 1, que incideix directament sobre el personal que treballa al consistori. De moment no es contempla l'increment dels impostos sobre els ciutadans. 

Ingressos a retornar a l’Estat

L'Estat espanyol va comunicar fa unes setmanes a l'Ajuntament de Girona que l'any 2009 li va transferir 6.041.748,13€ de més i que ara els ha de tornar. Aquesta quantitat se suma al 1.896.841,71€ de l'exercici 2008, que ja s'estan retornant. En tots dos casos, la forma de pagament és de 60 mensualitats, cosa que per a l'exercici del 2012 representarà haver de prescindir de 1,2 milions d'euros. L'Estat dedueix les quantitats de les aportacions que fa a l'Ajuntament, de manera que se'n garanteix el cobrament.