La petició per estudiar a la UdG és tan alta que hi ha llista d'espera a la meitat de les titulacions

El nombre de joves que volen anar a la UdG creix un 5% respecte el 2010 i Medicina, Biotecnologia i Infermeria són les notes més altes

La Universitat de Girona ofereix per al curs vinent 3.570 places de nou accés per als 39 estudis de grau que imparteix, tot adaptats al model europeu de Bolonya. Per cobrir aquestes places, en aquesta primera assignació universitària, la UdG ha rebut un 5% més d'estudiants, concretament 3.371 (2.215 dels quals en primera preferència). L'any 2010 es van assignar 3.204 estudiants (2.043 en primera preferència).

L'alta demanda ha generat llista d'espera -encara queda una segona assignació pendent- en 20 dels 39 estudis, pràcticament a la meitat. On més demanda hi ha hagut i, conseqüentment han quedat més estudiants sense plaça, és a Medicina (2.356 alumnes), uns estudis que tenen la nota de tall més alta (11,619 sobre 14). També s'han ocupat totes les places i hi ha llista d'espera a Infermeria (557), Mestre Educació Primària (358), Mestre Educació Infantil (315), Psicologia (212), Criminologia (171), Biologia (158), Educació Social (155), Dret (147), Publicitat i Relacions Públiques (137), Biotecnologia (125), Treball Social (124), Pedagogia (98), Fisioteràpia (77), Arquitectura (68), Administració i Direcció d'Empreses (67), Ciències Ambientals i Economia (44), Comunicació Cultural (37), Enginyeria en Tecnologies Industrials (11).

Els estudiants que no han estat assignats en aquesta primera fase del procés, podran saber a partir del 4 d'agost si han entrat en les opcions 2a i fins a 8a.


Les titulacions amb més demanda en primera preferència són: Infermeria (267 sol·licituds en primera preferència i 1.088 sol·licituds totals); Mestre Educació Primària (253 sol·licituds en primera preferència i 1.156 sol·licituds totals); Fisioteràpia (206 sol·licituds en primera preferència i 474 sol·licituds totals); Mestre Educació Infantil (194 sol·licituds en primera preferència i 821 sol·licituds totals); Medicina (183 sol·licituds en primera preferència i 3.145 sol·licituds totals); Dret (173 sol·licituds en primera preferència i 711 en sol·licituds totals); Psicologia (119 sol·licituds en primera preferència i 728 en sol·licituds totals); Administració i Direcció d'Empreses (110 en primera preferència i 463 sol·licituds totals); i Educació Social (100 sol·licituds en primera preferència i 584 sol·licituds totals).

Les notes més altes

Les titulacions amb la nota de tall més alta són Medicina, on els alumnes que volen cursar-la a Girona han d'haver aconseguit un 11,619 sobre 14 punts en el quart any d'aquestes estudis a la UdG. Seguidament, es troba una titulació que es va estrenar l'any passat i que, de la qual, no constava nota de tall anterior. Es tracta de Biotecnologia, que té un 9,576 sobre 14 i, en tercer lloc, es troba Infermeria (8.600), seguida de Biologia (8,398), Educació infantil (8,360) i Publicitat i Relacions Públiques (8,084).

Els estudiants assignats en primera preferència a la Universitat de Girona poden formalitzar la matrícula al seu centre docent des del 22 al 28 de juliol (excepte el 25 de juliol que és festa local a Girona i Salt). La UdG aconsella assistir a les sessions informatives programades per a cada estudi.