Vilablareix eixuga el deute de 1,4 MEUR que arrossegava des de 2015

Ha aplicat un darrer pagament al crèdit de 88.424 euros

Durant aquest mes de gener de 2019 l’Ajuntament de Vilablareix (Gironès) ha realitzat el pagament anticipat de l’únic préstec contractat per l’Ajuntament que encara estava vigent a l’inici de l’exercici. Amb la devolució anticipada, per import de 88.424,11 euros, s’ha aconseguit amortitzar totalment el deute de l’Ajuntament. Aquesta devolució anticipada es suma a les realitzades als exercicis 2017 i 2018, de 417.676,58 i 239.033,71 euros respectivament, provinents del romanent de tresoreria per despeses generals, continuant amb la política de reduir, i en aquest cas, extingir l’endeutament del consistori.

La previsió dels préstecs concertats era que finalitzessin entre els anys 2022 i 2023 però gràcies a la situació totalment sanejada de les arques municipals s’ha pogut anticipar els pagaments i destinar un total de 745.134,40 euros de la tresoreria municipal a la devolució del deute pendent.

El deute vigent de l’Ajuntament ha passat de 1.439.911,95 euros a 31 de desembre de 2015, fet que representava el 48,06% del total de recursos ordinaris, a zero euros a inicis del mes de gener de 2019.

Aquesta decisió, segons l’alcalde de Vilablareix David Mascort, permet aconseguir un estalvi d’interessos i alliberar recursos del pressupost actual del 2019 i dels successius. Amb aquest fet es podrà disposar de l’import previst d’interessos i amortització per a incrementar l’import destinat a despeses d’altres partides que es considerin necessàries, tant siguin despeses corrents o d’inversions, millorant així encara més els serveis que presta el consistori als ciutadans.

L’ajuntament deixarà de tenir deute i això li permetrà poder disposar de la totalitat del romanent de tresoreria del 2018.

En aquests moments l’Ajuntament està liquidant les factures i pagant als proveïdors en 3,65 dies i tal com queda reflectit en el pla de tresoreria vigent, amb la devolució del capital que es realitza, el termini de pagament a proveïdors no es veurà afectat i podrà continuar en els mateixos nivells.