La interventora de l'Ajuntament de Figueres desaconsella augmentar el sou dels treballadors

La funcionària alerta que es vol aplicar l'increment a través de complements suspesos

La interventora de l'Ajuntament de Figueres ha informat negativament sobre l'acord municipal per augmentar el sou al personal de la Guàrdia Urbana, el del servei de neteja i als treballadors amb sous més baixos. La funcionària recorda que l'any 2012 es va aprovar la catalogació de llocs de treball però que es va suspendre en termes econòmics, en aplicació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària.
Segons diu a l'informe, el que pretén ara el consistori és aplicar-la parcialment a determinats col·lectius i través de complements específics sense que s'hagin justificat correctament. També alerta que per fer-hi front, en el cas de la policia, l'Ajuntament preveu un estalvi "tant en volum com en preu" de les hores extra que "no queda prou justificat". A més, diu que l'aplicació parcial de la catalogació topa directament amb "el principi d'igualtat" de la Constitució perquè no s'implementaria a tot el personal i que no poden assumir-ho econòmicament.
 
L'equip de govern va arribar a aquest acord amb els treballadors el mes de setembre arran de les protestes de la Guàrdia Urbana (que va deixar de fer hores extra), a les que es van sumar altres col·lectius de treballadors que reivindicaven que s'apliqués la catalogació de llocs de treball aprovada l'any 2012. El document, però, va quedar en suspens aquell mateix any en aplicació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que impedia que es pogués fer efectiu.

A la pràctica, el document suposa un augment de sou per a la policia, per al personal del servei de neteja i els treballadors amb sous més baixos. Segons la interventora, el que preveu l'acord és incrementar el sou d'aquests col·lectiu a través de l'aplicació parcial d'aquesta catalogació via complements específics sense que s'hagi acreditat suficientment que els llocs de feina d'aquest personal hagin canviat o se'ls hagin atribuït noves funcions.

En aquest sentit, diu que per fer una modificació del complement específic, cal una "valoració del mateix en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat". Tot plegat, afegeix, "sense que sigui possible un increment amb una quantia a tant alçat que no incorpori el corresponent estudi per a la seva quantificació i amb criteris objectius". En el mateix sentit, es pronuncia la secretària municipal. La funcionària diu que cal que s'acrediti que hi ha hagut un canvi substancial en les funcions del personal per aplicar el complement i que només d'aquesta manera podrà informar "favorablement" de l'acord.

A més, la interventora diu que en el cas de la Guàrdia Urbana i per no incrementar el capítol 1 del pressupost, l'acord "preveu un estalvi tant en volum com en hores extraordinàries" per fer front als 429.083 euros que suposaria l'augment. Un extrem que, segons la funcionària, "no queda prou justificat".

D'altra banda, remarca que l'aplicació parcial de la catalogació de llocs de treball suspesa topa directament amb el principi d'igualtat de la Constitució espanyola, "respecte de la resta de treballadors, atès que únicament es planteja l'aplicació parcial (del 48,35% fins arribar en exercicis següents al 100% previst a la catalogació de 2012) per a un col·lectiu determinat".

La interventora alerta que per poder aplicar els increments cal "l'existència de crèdit adequat i suficient" perquè no estan previstos al pressupost municipal i, a més, "la partida corresponent a gratificacions actualment està en saldo negatiu".

Malgrat això, diu que el que sí seria possible és que "l'increment de les retribucions previstes no tinguin impacte en un únic pressupost, sinó que s'executin en diferents anualitats, respectant els límits previstes a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de cada any".

L'ordre del dia del ple d'aquest dijous inclou la ratificació dels acords presos amb els treballadors. L'equip de govern en minoria, però, necessita el suport d'altres grups per tirar-ho endavant. Davant la possibilitat que no prosperin, la Junta de Personal i el Comitè d'empresa de l'ajuntament han convocat tots els grups per abordar-ho.

Mig milió d'euros en factures del dipòsit

D'altra banda, el ple també a donar el vistiplau a una modificació de crèdit per fer front a un deute de 500.573,37 euros amb l'empresa que s'encarrega de la recollida i dipòsit de cotxes abandonats. L'import es finançarà a través del romanent de tresoreria. Correspondrien a factures d'entre el 2012 i el 2017 per aquest servei de Transgruas Font. El contracte amb l'empresa es va signar l'any 2012 i establia que l'Ajuntament podia deixar els cotxes al dipòsit de manera gratuïta durant cinc mesos i mig però que, després, havia d'abonar 5 euros per dia en el cas dels cotxes, 6 per a furgonetes, 15 per a camions i 2 per a les motos.