La Diputació subvenciona als ajuntaments per inversions en habitatges destinats a polítiques socials

L'acció s'ha dotat de 300.000 euros

La Diputació de Girona ha aprovat aquest juny la convocatòria de subvencions –en règim de concurrència competitiva- als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial, per finançar actuacions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials amb una dotació econòmica de 300.000 euros.

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar subvencions amb un import més elevat, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 100.00 euros.

El termini de presentar les sol·licituds és fins el 6 de juliol. Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de 5 habitatges.

L’ import màxim de la subvenció serà de 10.000 euros per a cada habitatge de propietat municipal i de 7.000 euros per a cada habitatge cedit. El mínim en ambdós casos serà de 2.500 euros. La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi de cada sol·licitud. Les sol·licitud s’avaluaran d’acord amb els criteris i imports màxims per actuació establerts en la base següent, i, atenent a la puntuació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte.

Els habitatges han de ser de propietat municipal, o bé l’ajuntament ha d’acreditar (mitjançant document) que s’ha produït una cessió a l’Administració per part del propietari per un període mínim de deu anys, dels quals, en el moment de fer la sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de sis anys. Els habitatges objecte d’aquesta subvenció han de mantenir l’ús destinat a polítiques socials durant un termini no inferior a cinc anys, en els casos dels cedits, i de quinze anys, en el cas dels de propietat municipal.