Vistiplau ambiental per a la nova línia elèctrica d'interconnexió entre Lladó i Cistella

Es garantirà la compatibilitat de la xarxa amb la protecció del medi

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès un informe ambiental favorable sobre el Pla especial urbanístic autònom de la nova línia elèctrica prevista entre Lladó i Cistella (Alt Empordà). El projecte, promogut per Agri-Energia Elèctrica SA, té com a objectiu evitar que els nuclis d'aquests dos municipis pateixin interrupció del subministrament elèctric perquè cadascun disposa d'una sola línia. Per fer-ho, es preveu la interconnexió d'ambdues poblacions amb una sola línia de 2,7 quilòmetres, 25 volts de tensió i un únic circuit que connectarà la que hi ha al serrat del mig, a Lladó, amb un transformadora del Mas Brunsó, a Cistella. El document incorpora diverses mesures per garantir la compatibilitat de la nova xarxa amb la protecció del medi.
 
La nova línia se situarà en una zona de protecció per a l'avifauna. Per això, s'ha previst que els suports adoptin una estructura que eviti l'electrocució i col·lisió de les aus. També caldrà aïllar els ponts i altres elements amb tensió al voltant de les creuetes de tots els pedestals amb materials aïllants.

A més, es contempla replantejar el traçat entre els dos suports que evitin l'afecció del rec de Can Carabassa i la fragmentació de la vegetació forestal propera. Per això, la nova alineació haurà de desplaçar-se al nord i passar a tocar del camí antic de Lladó. Finalment, caldrà fer un tractament cromàtic dels tres suports més visibles al nucli de Lladó per afavorir la seva integració al paisatge.

La línia transcorrerà per una zona agrícola de conreus de secà i també per una de forestal, amb boscos de pi blanc i alzina. Travessarà terrenys de la serra del Mig, camps de Mas Bauma i les cotes més baixes de la serra d’en Clotes. El traçat no afectarà espais naturals protegits o inclosos a la Xarxa Natura 2000.