L'informe jurídic sobre Agissa detecta indicis de delictes d'administració deslleial en quatre irregularitats

Girona S.A. s'ha servit de recursos de la societat mixta "en benefici del soci privat"

L'informe jurídic encarregat per l'Ajuntament de Girona per detectar irregularitats amb transcendència penal en la gestió de l'empresa mixa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) veu indicis de delictes d'administració deslleial, dos d'ells de forma continuada. L'estudi ressalta que Girona S.A. s'ha servit de recursos de la societat mixta "en benefici del soci privat" però assenyala que caldria elaborar una pericial econòmica per quantificar l'abast del perjudici econòmic. En concret, veu indicis de delicte en quatre irregularitats: en el laboratori d'anàlisi d'aigües que Agissa té a Montfullà, en els treballs de localització de fuites d'aigua que l'empresa mixta va encarregar a Girona S.A., en l'ús d'una nau llogada a Fornells de la Selva i, finalment, en la contractació d'assessorament legal contra la querella presentada per la CUP.
 
L'advocada que exerceix l'acusació particular en nom dels ajuntaments en la investigació oberta al Jutjat d'instrucció 2 de Girona contra l'exconseller delegat, Narcís Piferrer, i l'actual directiu, Xavier Ballell, per un suposat delicte d'apropiació indeguda en la gestió al capdavant d'Agissa ha elaborat un informe analitzant la transcendència juridicopenal de les irregularitats detectades fins al moment.

A les conclusions, destaca que quatre de les irregularitats estudiades podrien ser constitutives de delictes d'administració deslleial, en dos dels casos (el laboratori i els treballs de recerca de fuites) de forma continuada perquè s'han anat repetint al llarg del temps.

En el cas del laboratori de Montfullà, la jurista recull informes municipals anteriors (d'una auditoria, del secretari i l'interventor). La documentació exposa que aquestes instal·lacions tenen consideració de béns de domini públic i que un cop finalitzi el contracte amb Agissa, revertiran en els ajuntaments. Tot i això, recull que diversos informes apunten que el laboratori està "sobredimensionat" per les necessitats d'analítiques d'aigua dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

A més, també exposa que el laboratori també desenvolupa "activitat de mercat" fent analítiques per a tercers. De fet, el 70% dels ingressos que general l'activitat no responen de l'activitat necessària per a la prestació del servei d'abastament d'aigua. L'informe detalla que bona part dels serveis a tercers són a empreses vinculades a Girona S.A. i que, a més, "han gaudit de descomptes".

Per últim, la jurista destaca que l'empresa Girona S.A. informa al seu web que "disposa de dos laboratoris", una Girona i un altre a Blanes "sense mencionar la veritable titularitats dels mateixos", que són Agissa i l'empresa mixta Aigües de Blanes.

Per tot això, conclou que Girona S.A. ha pogut usar els béns d'Agissa "en benefici del soci privat i en perjudici de la societat mixta".

La segona irregularitat amb indicis de delicte està relacionada amb els treballs de recerca de fuites. L'informe jurídic exposa que Girona S.A. factura 72.891 euros l'any 2014 per treballs de localització de fuites. La jurista recorda que, segons l'informe de la intervenció municipal, "existeix el risc que s'estiguin utilitzant mitjans propis d'Agissa" per dur a terme aquesta feina. En concret, perquè Girona S.A. només compta amb set treballadors en contracte. També posa en dubte el preu, que indica que podria estar "significativament sobredimensionat, en fins un 41% de sobrecost".

"El que s'indica hauria resultat en benefici del soci privat (que cobraria, a l'alça, serveis no prestats) i en perjudici de la societat mixta (a quantificar mitjançant informe pericial", conclou l'informe jurídic.

La tercera irregularitat està relacionada en l'ús d'una nau per a magatzem a Fornells de la Selva. En aquest aspecte, l'informe considera que hi ha indicis que apunten a que Girona S.A. ha utilitzat "béns immobles llogats per a ús exclusiu d'Agissa" sense que consti cap acord entre l'empresa mixta i la societat privada, ni cap autorització d'ús.

Finalment, l'informe també veu transcendència penal en la contractació per un valor previst de 36.000 euros d'assessorament jurídic contra la querella presentada per la CUP. La jurista ressalta que la querella era contra el soci privat de l'empresa mixta, Girona S.A., i que la contractació a càrrec d'Agissa pot significar "un abús de les facultats del seu òrgan d'administració".

L'informe conclou que aquests delictes serien imputables "com a mínim a qui exercia les facultats d'administració per delegació del Consell d'Administració d'Agissa". Això implica "el conseller delegat en el moment de la seva comissió". Narcís Piferrer va ostentar el càrrec entre juny del 1994 i el 26 de maig del 2016. El va substituir Xavier Ballell.