El Pla de l'Estany aprova ajudes per pal·liar la pobresa energètica en el subministre d'aigua

S'ha fet una aportació de 5.000 euros

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha signat amb l’empresa Aigües de Banyoles un conveni de concessió d’ajudes a persones amb necessitats econòmiques. L’acord, que es va signar el 17 de gener passat, s’emmarca en el compromís de l’empresa amb les famílies i del Servei de Benestar Social del Consell, de promoure, orientar i coordinar l’acció social de la comarca amb la finalitat d’ajudar, entre d’altres, a les persones i famílies amb pocs recursos econòmics per fer front comú al problema de la pobresa energètica.

Una aportació de 5.000 euros per al 2017

L’acord, vigent des de l’endemà de la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2017, estableix una aportació econòmica per part d’Aigües de Banyoles per un import total de 5.000 euros que ajudaran a cobrir part de la factura de l’aigua als abonats amb necessitats econòmiques. Per la seva banda, el Consell Comarcal del Pla de l’estany es comprometrà a atorgar les ajudes després d’haver fet una valoració de la família amb el corresponent informe social.


Els beneficiaris directes d’aquestes ajudes seran els abonats de la companyia Aigües de Banyoles que es trobin al corrent de pagament de factures d’exercicis anteriors, i d’altres possibles immobles ocupats amb anterioritat.