Detecten irregularitats en els concursos públics i adjudicacions fetes pel Patronat de Turisme de Girona

La CUP dóna a conèixer l'anàlisi

Una auditoria detecta irregularitats en la gestió del Patronat de Turisme Costa Brava Girona durant l'exercici del 2014. L'informe identifica deficiències, sobretot, en els processos de concursos públics i adjudicacions de l'organisme autònom de la Diputació de Girona.

Entre les carències hi ha que s'han adjudicat feines sense convocar concurs tot i que, per l'import, hauria calgut fer una convocatòria pública. Una altra de les anomalies és que s'han adjudicat contractes amb posterioritat a l'execució dels treballs.

Un exemple d'això és la concessió de 12.221 euros per al disseny i producció de la maqueta del 'Bulli Foundation'. El full d'encàrrec és del 2 de juny del 2014 quan la maqueta ja estava exposada al públic l'endemà, el dia 3. La CUP ha donat a conèixer l'auditoria setmanes després d'haver fet públic l'estudi que identificava deficiències en la gestió del Consorci de la Costa Brava (CCB).

Ampliació:

L'informe relatiu als treballs de control financer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona que ha fet públic la CUP aquest dijous analitza la gestió de l'exercici del 2014. Les conclusions assenyalen fins a dotze punts dubtosos o millorables en la gestió.

El gruix de les irregularitats detectades estan relacionades amb els processos de contractació de serveis, ja sigui de forma directa o per convocatòria pública. L'auditoria ressalta que el Patronat de Turisme té aprovades unes instruccions pròpies d'obligat compliment que estipulen, entre altres, els principis de concurrència i transparència i que el contracte s'adjudicarà a qui presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Això, segons revela l'anàlisi, no sempre ha estat així al llarg del 2014. L'auditoria posa com a exemple la contractació dels serveis de màrqueting i relacions públiques pel club de producte de golf. "Va ser adjudicat a l'empresa amb la segona oferta més avantatjosa, contravenint allò especificat", recull l'informe. A més, afegeixen que no s'ha justificat per quines raons no es van adjudicar els serveis a l'empresa més avantatjosa.

Una altra carència que detecta l'auditoria és que s'han adjudicat directament alguns treballs tot i que la quantitat de l'import indicava que s'havia d'obrir un procés de licitació. En aquest sentit, exposa que s'han fraccionat algunes despeses que "serien susceptibles de ser adjudicades per procediment obert". Segons les normes del Patronat, el president pot realitzar contractacions sense publicitat de fins a 1 MEUR en contractes d'obres i subministraments i la direcció de fins a 200.000 euros en obres i 50.000 en subministraments.

Contractes posteriors

L'auditoria també ressalta que s'han aprovat contractes amb data posterior a l'execució de serveis. Un dels casos és el pagament de 12.221 euros per al disseny i producció de la maqueta per a l'exposició del 'Bulli Foundation'. Una maqueta que després es va cedir al mateix Patronat. L'informe detalla que el full d'encàrrec és del 2 de juny del 2014 quan la maqueta ja va estar exposada al públic a partir del dia 3. "Atenent a les dates de prestació dels serveis contractats hauria tingut lloc amb anterioritat a la data de formalització de l'encàrrec i, per tant, a la tramitació de l'expedient del procediment", recull l'auditoria.

El mateix va passar amb el patrocini, per un import de 181.000 euros, de l'open d'Espanya masculí professional de golf. Segons l'informe, es va celebrar del 15 al 18 de maig del 2014 mentre que la resolució de presidència atorgant els diners data del 2 de juny. A més, en aquest cas l'auditoria recorda que l'import superava els 100.000 euros i, per tant, l'òrgan competent de contractació era el Consell d'Administració, que va ratificar l'acord de presidència encara més tard, el 17 de juliol del 2014.

Una altra irregularitat que revela l'auditoria és que el Patronat de Turisme ha assumit despeses que hauria d'haver repercutit en empreses privades. Exposa que el Patronat ha costejat íntegrament despeses dels clubs d'agents 'Club de màrqueting de golf' i 'Club natura i turisme actiu' quan els pressupostos inicials fixaven que el 50% les havien d'afrontar els socis del club.

Sense inventari de béns

L'informe també conclou que el Patronat de Turisme no disposa de cap inventari de béns i drets dels què disposa i destaca que no existeix cap contracte de cessió per les dependències que actualment utilitza el Patronat, situades a l'avinguda Sant Francesc de Girona.

Segons l'auditoria, l'any 2014 el Patronat va tenir un pressupost de 4,81 milions d'euros (MEUR), el 89,04% dels recursos provenen de transferències de la Diputació de Girona. El 53,6% del total dels diners es van destinar a màrqueting i promoció turística de les comarques gironines.

La CUP ha fet pública l'auditoria poques setmanes després de donar a conèixer un informe que també detectava carències al CCB. Tal com va passar en aquella auditoria, el Patronat no va presentar al·legacions a l'anàlisi.

El diputat de la CUP a la Diputació de Girona, Lluc Salellas, ha demanat solucionar "immediatament" els errors detectats al Patronat. També insta a fer un debat de fons sobre el model de gestió dels organismes vinculats a la Diputació. "No és el primer cop que surten a la llum pública un seguit d'irregularitats i no pot ser que la institució resti immòbil davant d'aquests senyals d'alarma", ha ressaltat Salellas.