La Generalitat busca 350 nous bombers voluntaris

Les inscripcions finalitzen el 23 de setembre

Ahir es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució de la convocatòria de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) bv 90/16.

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria han estat avaluades i estudiades per un grup de treball del Consell de Bombers Voluntaris integrat per representants de la DGPEIS i del col·lectiu de bombers voluntaris.  La convocatòria respon al compliment del mandat parlamentari al que es va comprometre el conseller d’Interior, Jordi Jané, a l'inici de la legislatura.
 
El termini de presentació de sol·licituds comença avui dimarts 26 de juliol i finalitzarà el proper 23 de setembre de 2016. Els aspirants podran presentar la sol·licitud telemàticament, a través de la plataforma Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits) o bé presencialment.
 
Requisits

Per presentar-s’hi cal complir els següents requisits: haver complert 18 anys, tenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo; tenir la residència a 15 km de radi, com a màxim, del parc de bombers al qual es vol adscriure i no patir cap malaltia ni discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la secció activa.
 
 
Primera fase del procés selectiu

La DGPEIS realitzarà un procés de selecció mitjançant el procediment d’oposició, que comptarà amb una fase de proves, una de formació i una de pràctiques.
 
La primera fase consta de diverses proves: prova de coneixements tipus test, prova d’aptitud física on es faran cinc exercicis (cursa de llançadora, circuit d’agilitat, exercici aquàtic, pressió sobre banc i pujada de corda), avaluació psicològica i entrevista personal; un reconeixement mèdic i una última prova de coneixements de llengua catalana i castellana que hauran de realitzar les persones participants que no estiguin exemptes.
 
Fase de formació

Un cop superada aquesta primera fase, caldrà superar un curs de formació, de com a màxim 500 hores lectives, a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Aquest curs està dividit en diversos mòduls en els quals s’estudiaran aspectes tan importants per al desenvolupament de la tasca de bomber com és el manteniment i comprovació del funcionament dels materials emprats en la prevenció de risc; la vigilància i la intervenció operativa en incendis forestals; la intervenció operativa en extinció d’incendis urbans, en esdeveniments d’origen natural, tecnològic i antròpic i en activitats de salvament i rescat. També estudiaran l’atenció sanitària inicial en situació d’emergència, la coordinació d’equips i unitats d’emergències i les ciències aplicades a l’àmbit professional.
 
Fase de pràctiques

Finalment, la fase de pràctiques consistirà en 380 hores de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal·lacions de la DGPEIS.
 
Els aspirants que hagin superat totes les proves de les diverses fases del procés i que reuneixin els requisits i condicions requerides, seran nomenats membres de la secció activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, i seran distribuïts entre els 75 parcs de bombers voluntaris de la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).
 
El cos de bombers voluntaris està format per aquelles persones que, amb vocació benèfica social, presten d’una manera altruista les funcions dins l’estructura de la DGPEIS. Les seves tasques són actuar al lloc del sinistre, així com realitzar serveis de prevenció i altres no urgents.
 
Difusió de la convocatòria

Conscient de la importància d’aquesta nova convocatòria de 350 bombers voluntaris, el Departament d’Interior ha realitzat diverses accions de caire divulgatiu, com és el disseny i l’edició d’un cartell amb el qual vol potenciar entre la població el coneixement de la convocatòria. Aquest cartell serà difós a diversos Ajuntaments, especialment en els municipis més petits. El cartell compta amb un codi QR per tal que les persones interessades puguin enllaçar directament des dels seus dispositiu amb la pàgina web de la convocatòria-
 
En la mateixa línia, Interior ha creat una adreça curta, interior.gencat.cat/bombersvoluntaris, a on s’aniran publicant i actualitzant els continguts d’interès per a les persones participants en la convocatòria, això és dates de presentació de sol·licituds, dates i llocs de realització de les diferents proves, llistes de persones admeses i excloses, resultats de les diferents proves, etc.
 
Així mateix, la DGPEIS divulgarà aquests continguts a través del seu compte de twitter: @bomberscat.