El sorteig de targetes regal de Zara a Facebook és una estafa

Utiltizen com a esquer unes invitacions on diuen sortejar 430 targetes

Unanovaestafa s'està començanta estendreper la xarxa social Facebook.Utilitzacom a esqueruna invitaciód'algunamicperquè l'usuaris'uneixi aun esdevenimenten el qualessortegen430targetesregalde Zara.

Per entraren aquestsorteigcalferclic aparticipar iposteriormentconvidar a50amics.Acontinuació,cal posar enel nostretauler"GràciesZara".Davant d'aquestasituació,PandaSecurityrecomanautilitzar elsentitcomú ino caureen aquesttipusd'estafes.

Peraixò enprimerllocasseguraquecalcomprovarlaURL iveureel seuestà relacionadaambla marca quediu ser.Ensegonlloc, el millordavant d'aquestscasos ésno donardadespersonalsidesconfiar de lesfonts,encara que hagi estatun contacteoun amicquiens hagienviatl'enllaç aaquest esdeveniment.Finalmentiper comprovar que lapromocióésveritat,el millor ésacudir a lapàginaoficial iveuresi hi ha algunareferència.

En elcasde Zara,no n'hi ha.