Competència multa amb 3,1 MEUR a l'SGAE per les recaptacions dels concerts

La societat es quedava un 10% dels guanys de taquilla

La ComissióNacional delsMercatsila Competència(CNMC)hasancionatamb unamultade 3,1 milionsd'euros a laSocietatGenerald'AutorsiEditors(SGAE)per condicionsabusivesalspromotorsmusicalsi,enparticular,per la tarifadel 10% sobre la recaptació de taquilla delsconcerts.

LaCNMCharesoltaixíl'expedient sancionadoriniciatarrande la denúnciaque l'Associacióde PromotorsMusicals(APM) va presentarel 2005contrala SGAE,entitat que,després de conèixer laresolució,haanunciat quela recorreràperquè considera que "és inconstitucionalino téjustificaciójurídica".