La Sindicatura de Comptes detecta anomalies al servei municipal Aigües de Blanes

Es tractaria de l'exercici del 2011

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe de fiscalització de la societat mercantil municipal Aigües de Blanes, S. A. (la Societat) en relació als números de l'exercici 2011.

L'informe detecta "anomalies" comptables i conclou que l'empresa encarregada de l'abastament i distribució d'aigua potable i el manteniment de la xarxa municipal de clavegueram ha "incomplert" principis, normes i criteris comptables a l'hora d'elaborar els números.

Això, indica la Sindicatura, impedeix tenir "una imatge fidel" de la situació financera real de la societat mercantil. La Societat, creada l'any 1991, està participada per l'Ajuntament de Blanes en un 51% i per la societat mercantil Girona S. A. en un 49%.

L'informe va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes en la sessió del dia 11 de juny del 2014 i n'ha estat ponent el síndic Joan-Ignasi Puigdollers. L'objectiu és analitzar els comptes anuals de l'exercici 2011 de la societat Aigües de Blanes, S. A. per comprovar que compleixen la normativa a l'hora d'auditar els comptes.

La Societat, participada per l'Ajuntament de Blanes en un 51% i per la societat mercantil Girona, SA, en un 49%, es va constituir el desembre del 1991 per la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable i el manteniment de la xarxa municipal de clavegueram, amb una durada inicial de vint anys.

L'any 2001 la prestació del servei es va prorrogar per un període de vint anys més, a instància del soci privat, sense que en la licitació inicial estigués prevista aquesta possibilitat. A més, es va afegir a l'objecte social la construcció, reparació i conservació de tota classe d'obres. La Sindicatura conclou que la modificació de condicions essencials com són la seva activitat, la retribució del soci privat o els criteris de liquidació "no poden ser alterades mitjançant la modificació del contracte i haurien requerit una nova licitació".

L'informe conclou que, a causa de l'incompliment de principis, normes i criteris comptables, els comptes anuals de l'exercici 2011 no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'empresa a 31 de desembre del 2011, ni dels resultats de les seves operacions corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data.

Els incompliments detectats en el treball d'auditoria han donat lloc a un sumari d'ajustos i reclassificacions recollit en l'informe.

Respecte la contractació administrativa, la Sindicatura observa que al llarg de l'exercici 2011 l'empresa ha registrat despeses en concepte de serveis previsibles i recurrents en el temps sense aplicar cap procediment de licitació que complís els criteris de publicitat i lliure concurrència.

Finalment, l'informe formula quatre recomanacions adreçades a la Societat, relatives a la necessitat de millorar el registre de l'immobilitzat, a la limitació dels cobraments a través de la tresoreria, a l'autorització adequada de totes les despeses i a l'aplicació correcta del Pla general de comptabilitat.