El Pla de l'Estany genera un volum de residus igual al del 1995

Durant el 2013 s'han recollit més de 14 tones

La crisi econòmica i el descens de població al Pla de l'Estany han reduït la generació de residus a la comarca a nivells de fa dues dècades. En total, durant el 2013, cada habitant ha generat 1,24 quilos de deixalles per dia, un nivell que estadísticament se situa en una ràtio similar a la que hi havia el 1995. Al llarg de l'any passat, els diferents municipis han generat 14.154 tones de residus, de les quals més del 50% (en concret, 7.986 tones) corresponen a rebuig domèstic.

Una de les dades que crida l'atenció de la memòria és que, per tercer any consecutiu, la recollida selectiva va de baixa. Entre d'altres, pels robatoris i el fet que alguns residus -fusta o runes- tenen altres vies de gestió. La generació de residus a la comarca del Pla de l'Estany ha anat de baixa per sisè any consecutiu. Segons les dades recollides per l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, en global el descens registrat el 2013 es troba en un 2,8%. "Aquesta reducció coincideix amb la crisi econòmica, i el conseqüent descens del consum, així com també amb una davallada de la població a la comarca del 2,1%", indiquen des del consell.

Segons recull la memòria del 2013, arran d'aquests dos factors, la ràtio de generació de residus municipals per habitant i dia ha baixat d'un any per l'altre. Dels 1,25 quilos del 2012, ara en concret s'ha passat als 1,24. Això suposa tornar a nivells de fa dues dècades i situa la generació en unes xifres similars a les de l'any 1995.

Durant l'any passat, a la comarca es van recollir 14.154,02 tones de residus. D'aquestes, més del 50% -en concret, 7.986,59- eren rebuig domèstic i es van enviar cap a l'abocador. La resta, es reparteix entre totes les altres deixalles que tenen una o altra sortida. Des de la recollida selectiva als contenidors convencionals (vidre, envasos, orgànica, etc.) fins a tots aquells residus que es dipositen o bé a la deixalleria comarcal o bé a la mòbil que va desplaçant-se periòdicament als municipis.

Reculada de 25 anys

Segons indiquen des del Consell Comarcal, durant l'any passat "el total del rebuig dels residus municipals entrats a l'abocador comarcal ha disminuït un 0,7% respecte el 2012". Això suposa que, al llarg del 2013, va entrar a l'abocada aproximadament la mateixa quantitat de residus que s'hi van abocar el 1989, any en què l'equipament va entrar en servei. "En aquest cas, per tant, la reculada ens situa a nivells de fa 25 anys", concreten des de l'àrea de Medi Ambient.

El rebuig, però, no és l'única fracció que ha anat de baixa. També ho ha fet la recollida selectiva. En aquest cas, el seu percentatge sobre el total de residus municipals ha disminuït per tercer any consecutiu. "En concret, s'han recollit selectivament 5.134 tones, un 6,4% ments que l'any anterior, cosa que representa el 36,3% dels residus municipals generats a la comarca", recull la memòria del consell.

Aquesta davallada és, conseqüència, en gran part, de la reducció de tones recollides a la deixalleria (un 26,8% entre el 2012 i el 2013). I això es dóna, com precisa el Consell Comarcal, per "la disminució d'entrades per part de particulars, els robatoris i un major control sobre alguns residus, com ara la fusta o les runes procedents d'activitats comercials i industrials" (i que ja disposen d'altres vies de gestió).