La UdG, a un pas d'aprovar el pressupost de 2014

Se situa en 88 milions d'euros

Ahir al matí va tenir lloc a la Universitat de Girona (UdG) la tercera sessió d’enguany del Consell de Govern de la institució, l’òrgan de govern ordinari, que ha aprovat, entre altres punts de l’ordre del dia, elevar al Consell Social per a la seva aprovació definitiva, el pressupost per a l’exercici 2014, i que se situa en poc més de 88 milions d’euros, lleugerament per sobre dels 87’1 MEUR de 2013. Aquest acord s’ha pres per 29 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions
 
Els pressupostos de 2014 de la UdG presenten en relació als de l’exercici 2013, una remodelació de l’estructura a l’entorn de programes i subprogrames, articulats a l’entorn dels 4 eixos del Pla d’Acció de Govern: internacionalització, focalització, participació i governança i gestió de la diversitat (veure detall en l’annex 1).
 
Entre les accions de govern del nou equip de Rectorat, destaquen, en el camp de la millora de la docència, el desdoblament dels grups més grans, de manera que no superin els 60 alumnes, en tots els centres docents i en tots els primers cursos dels estudis de grau de la UdG, i la reducció dels grups de pràctiques a la Facultat de Ciències a 16 estudiants.
 
També mereix especial atenció la millora del finançament de l’Escola de Doctorat, amb un increment de 70.000 euros, de manera que passa dels 123.919 euros el 2013 a 193.919 euros el 2014, amb l’objectiu d’impulsar la política de doctorats de la UdG.
 
En l’àmbit de la recerca, es destinen 300.000 euros a l’adquisició d’infraestructura científica.
 
Quant a les beques i ajuts per a estudiants amb bon expedient acadèmic i escassos recursos econòmics, destaca una nova convocatòria de beques del Consell Social per a cursar estudis de màster després de cursar un grau a la UdG (que es dotarà amb més de 40.000 euros), que se suma a la dotació de 300.000 euros, fruit del conveni signat recentment amb el Banco de Santander, i que donaran lloc a un centenar de beques per a sufragar els costos de matrícula.
 
Una altra de les accions destacades adreçades als estudiants és la possibilitat d’augmentar el nombre de terminis de fraccionament del pagament de la matrícula en funció de les condicions econòmiques de l’estudiant. 

Resum de programes pressupostaris
 
Programes vinculats al Pla d’acció de govern                       Despesa assignada
 
01/ Docència, aprenentatge i inserció laboral                                   6.463.709 €
02/ Recerca i transferència del coneixement                                   10.759.181 €
03/ Comunitat universitària                                                                    894.568 €
04/ Campus, infraestructures, recursos i organització                       4.477.279 €
05/ Projecció externa i relacions amb l'entorn                                   1.076.949 €
 
Programes no vinculats al Pla d’acció de govern                 Despesa assignada
 
06/ Despeses de personal                                                                   59.472.691 €
07/ Despeses de funcionament                                                            4.866.035 €
 
Import total pressupost per programes 2014                                   88.010.412 €