Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca

La Generalitat hi destina una partida de 7 milions d’euros

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest nou ajut que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments  i per afavorir el col·lectiu d’aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.
 
Aquesta prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin  el titular o algun membre de la unitat en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud. 
                       
A banda d’aquest requisit, cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els limits establerts per la convocatòria. Igualment,la unitat de convivència no podrà superar  en 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l’habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros). La quantia de la prestació  va dels  170 als  200 euros mensuals.

Quanties i import màxim de la prestació:
 
 
Lloguer (màxim mensual) 
Hipoteca (màxim mensual)
Import de la prestació (*)
Barcelona ciutat
 
750 euros
1.000 euros
200 euros
Demarcació de Barcelona
600 euros
900 euros
180 euros
Demarcacio de Girona
 
450 euros
700 euros
170 euros
Demarcació de Tarragona
450 euros
700 euros
170 euros
Demarcació de Lleida
 
400 euros
700 euros
170 euros
 
(*) Quan l’import del lloguer o de la quota hipotecària  sigui inferior a l’import  de la prestació, la quantia d’aquesta serà d’un 60% de l’import corresponent.
 
Les persones interessades es poden descarregar els impressos al web de la Generalitat de Catalunya.