Aprovada inicialment la modificació dels Plans directors urbanístics del sistema costaner

Els 47 càmpings situats en primera línia de costa podran seguir operant i millorar les seves instal·lacions

Els dos Plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC) existents es van aprovar amb la finalitat de protegir el litoral català d’una excessiva urbanització. Així, vetllen especialment per una franja de 500 metres d’amplada situada en primera línia de costa, que es considera sòl no urbanitzable però que, a diferència d’altres zones amb aquesta mateixa classificació, tenen uns usos permesos molt més restrictius.
 
En aquesta franja de protecció especial, al llarg de la costa, es troben un total de 47 càmpings, que ja operaven des de feia anys en el moment que es van aprovar els dos PDUSC. Alguns d’aquests, d’altra banda, no són compatibles amb l’actual normativa urbanística, bé per la seva antiguitat, bé perquè no van tramitar tots els permisos necessaris.
 
Ateses les restriccions que imposen els PDUSC, els càmpings de primera línia de mar no poden millorar les seves instal·lacions, amb el risc de decadència i impacte paisatgístic que això comporta. A més, alguns, segons la normativa vigent, haurien de tancar, en un moment especialment complicat per a l’economia.
 
Així mateix, en aquesta zona litoral tan restringida existeixen tot un seguit d’edificacions en un deficient estat de conservació que malmeten el paisatge però sobre les quals, fruit d’aquestes mateixes restriccions, no es pot actuar.
 
Permanència d’activitats i rehabilitació
 
A finals del passat mes de juliol, el Departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa la modificació dels dos PDUSC, que avui ha aprovat inicialment la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC).
 
L’objectiu és equiparar els usos permesos en aquesta primera franja litoral als de la resta de sòls classificats com a no urbanitzables. D’aquesta manera, les activitats preexistents, com els càmpings, es podran mantenir, tot permetent la millora de les seves instal·lacions. En alguns casos, a més, es proposarà el trasllat d’unitats d’acampada o d’instal·lacions dels càmpings terra endins, per tal de prevenir afectacions causades per la dinàmica pròpia del litoral, com ara temporals, onatge, sedimentació o erosió.
 
Igualment, si els ajuntaments ho consideren oportú, es podran regularitzar tots els càmpings avui implantats.
 
Pel que fa a les edificacions existents, es podran rehabilitar per corregir el seu negatiu impacte paisatgístic i implantar-hi activitats turístiques amb valor estratègic per als municipals, sempre que estigui previst pel planejament municipal. Això sí, no es permetran noves implantacions i les ampliacions quedaran limitades a les de mida més reduïda.