Urbanisme dóna llum verda al pla especial de la Marca de l'Ham de Figueres

Defineix una finca apta per a ús industrial de 9.258 metres quadrats

La Comissió d'Urbanisme de Girona ha acordat donar conformitat al pla especial de la Marca de l'Ham de Figueres per tal de desenvolupar-hi una àrea d'aprofitament industrial, d'acord amb el pla general del municipi.

El pla especial urbanístic de la Marca de l'Ham afecta un àmbit de 10.397 m2 de sòl emplaçat a la banda de llevant de Figueres, en uns terrenys compresos entre la línia del ferrocarril i el rec del Malpàs, a l'alçada de la depuradora municipal.

El pla ha definit un àmbit de 1.139 m2 com a sistema de protecció hidrològica al llarg del reg del Malpàs i ha establert una finca apta per a ús industrial amb una superfície de 9.258 metres quadrats i una edificabilitat neta de 0,70 m2/m2.

En aquest àmbit, actualment hi ha unes edificacions industrials i el seu aprofitament industrial ve condicionat a la tramitació d'aquest pla especial urbanístic, segons el Pla general del municipi.