El govern espanyol convoca 250 places de cossos de Justícia a Catalunya

El gruix del paquet el conformen les 137 places destinades al cos d'Auxili Judicial

El govern espanyol ha convocat 250 places de diferents cossos de l'Administració de Justícia a Catalunya, del total de 1.052 que ofereix al conjunt de l'Estat. Els llocs de treball es distribueixen entre el Cos de Gestió Processal i Administrativa (40 places, 288 arreu d'Espanya), Tramitació Processal i Administrativa (73 i 406 respectivament) i Auxili Judicial (137 i 358 places).

A banda, s'han destinat 17 places (74 al conjunt de l'Estat) per a la quota de reserva per a persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%. La convocatòria, negociada amb els sindicats, correspon a l'Oferta d'Ocupació Pública del 2023, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat l'1 de febrer.

El sistema selectiu és el d'oposició i l'examen, d'acord amb les bases publicades, s'ha de fer en els tres mesos següents a la publicació de la convocatòria. Els interessats disposen d'un termini de vint dies hàbils per presentar la sol·licitud de participació, fins al 29 de febrer.

Les titulacions que s'exigeixen són grau universitari per al Cos de Gestió Processal i Administrativa, batxillerat per al Cos de Tramitació Processal i Administrativa i graduat en ESO per al Cos d'Auxili Judicial.

La convocatòria es durà a terme de forma conjunta arreu del territori estatal, d'acord amb la distribució territorial, entre l'àmbit de gestió del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts i les comunitats autònomes amb competències assumides en mitjans personals.