Catalunya erradica la tuberculosis bovina després de 30 anys de lluita

La confirmació arriba de la mà de la Unió Europea

La Unió Europea ha declarat Catalunya com a zona oficialment lliure de tuberculosis bovina, la qual també afecta altres animals domèstics i salvatges. Aquest reconeixement és el fruit de l'esforç conjunt del sector, des de ramaders fins a l'administració, empreses, laboratoris, principalment l'IRTA-CReSA i, molt particularment, del personal veterinari habilitat de les Agrupacions de Defensa Sanitària i els Serveis Veterinaris Oficials.

Tots plegats han treballat durant més de 30 anys als programes d'erradicació de la malaltia. L'assoliment d'aquest nou estatus sanitari entra en vigor aquest dijous i permet iniciar una nova fase de vigilància, on caldrà demostrar que el 99,8% de granges i el 99,9% dels bovins es mantenen lliures de malaltia.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda és el responsable de l'execució dels programes sanitaris de les malalties dels animals, d'entre els quals s'inclou el de vigilància, lluita, control i erradicació de la tuberculosi bovina, coordinat pel Servei de Prevenció en Salut Animal.

Aquest nou repte assolit se suma al ja aconseguit l'any 2017, quan Catalunya va ser declarada oficialment indemne de brucel·losi bovina. Així mateix, caldrà continuar treballant per a fer front a nous reptes sanitaris en el sector boví de la mateixa manera que s'ha fet amb aquestes dues malalties.