Ripoll redueix el deute en un 25% i passa dels 13 MEUR a 10 en dos anys

El consistori ha aconseguit reduir el termini de pagament a proveïdors de 190 dies a 53

L'Ajuntament de Ripoll ha aconseguit reduir el deute del consistori en gairebé un 25%. El juny del 2011 el deute total ascendia a 13'865 MEUR, i a desembre de 2012 aquest havia disminuït fins als 10'446 MEUR. El regidor d'Economia, Josep Maria Creixans, ha explicat a l'ACN que en dos anys s'ha aconseguit "millorar" la tresoreria municipal passant de tenir unes pòlisses de gairebé 2 MEUR a un saldo positiu de 700.000 euros "sense pòlisses".

"La tresoreria a curt termini s'ha arreglat", ha puntualitzat. A més, quan el nou equip de govern va entrar a l'ajuntament s'estava pagant els proveïdors a 190 dies, cosa que "s'ha agilitzat" i ha disminuït fins als 53 dies, gràcies a un préstec a llarg termini. El regidor d'Economia, Josep Maria Creixans, ha explicat que en termes econòmics, l'Ajuntament de Ripoll ha prioritzat millorar la tresoreria municipal, reduir l'endeutament del consistori, agilitzar el pagament a proveïdors i complir el Pla d'eficiència, eficàcia, innovació i austeritat que es va implantar l'any 2011.

El deute de l'Ajuntament s'ha reduït en un 24'66%. El total del deute a juny de 2011 era de 17'738 MEUR (a aquesta xifra cal sumar els ingressos disponibles pendents d'aplicar, 491.975 euros, i els ingressos que quan el consistori rebi rebaixaran l'endeutament, en total 3'380 MEUR. La xifra restant serien els 13'865 MEUR). Pel que fa el deute a desembre de 2012, la xifra total es va situar a 12'364 MEUR ( a la qual s'ha d'afegir 155.802 euros d'ingressos disponibles pendents d'aplicar, i d'1'762 MEUR referents a ingressos que quan l'ajuntament rebi rebaixaran l'endeutament passant als 10'446 MEUR).

Creixans ha explicat que l'Ajuntament tenia concertades dues pòlisses de tresoreria per import d'1 MEUR (825.000 euros a Bankia i 200.000 euros a Caixabank). Aquestes, però, van ser cancel·lades a desembre de 2012.

Pagament a proveïdors

En total, a juny de 2011, l'ajuntament tenia formalitzats 25 préstecs. L'any 2012 es van concertar dos nous préstecs, un per 1 MEUR, que passava el deute no assumible a curt termini al seu venciment a un de llarg termini, i un altre de 1'566 MEUR, per fer front al pagament de proveïdors per deutes anteriors a 31 de març de 2012. Creixans ha destacat que en els anys 2011 i 2012 no s'han concertat nous préstecs, ni per inversions ni per actuacions ja dutes a terme.

La mitjana de pagament als proveïdors per despeses corrents ha estat de 53 dies durant el quart trimestre de 2012. Creixans ha avançat que el compromís pel 2013 és rebaixar aquesta xifra i situar-la als 40 dies.

Pel que fa a les liquidacions pendents, el regidor ha explicat que s'han pogut liquidar els pagaments referents als anys 2008 i 2011, gràcies a algunes subvencions provinents de la Diputació i la Generalitat, la concertació d'un crèdit ICO l'any 2011 (amb un import de 295.297 euros) i la concertació l'any 2012 d'un crèdit per pagar proveïdors amb un import de 1'566 MEUR.

El nivell d'endeutament del consistori també disminueix

Pel que fa al nivell d'endeutament total de l'ajuntament, ha passat de 121'14% a juny del 2011 a 115'25% a desembre de 2012.

El romanent de tresoreria per a despeses generals final que es podrà destinar per l'exercici 2012 és de 10.222 euros.