Dues unitats del Santa Caterina reben l’acreditació d’excel·lència de la Societat Espanyola de Cardiologia

S'atorga després del compliment dels estàndards de qualitat i certificació

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca i la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) han estat reconegudes amb l’acreditació SEC-Excellence de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). Aquest reconeixement es basa en l’estricte compliment dels estàndards de qualitat i certificació vinculats als processos assistencials que es duen a terme, tant a les unitats assistencials com entre els professionals que les conformen.

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca (UIC) del Santa Caterina està integrada per un nucli operatiu d’especialistes en cardiologia, medicina interna, medicina familiar i comunitària i infermeria especialitzada i gestora de casos. Aquest equip treballa estretament amb els cardiòlegs d’hospitalització i consultes externes, infermeria d’hospital de dia, psicòlegs, nutricionistes, fisioterapeutes, professionals de cures pal·liatives i infermeria gestora de casos de l’hospital i d’enllaç dels diferents centres d’atenció primària de l’àrea d’influència de l’Hospital Santa Caterina. Concretament, aquesta unitat ha estat certificada per la SEC com a unitat comunitària per la implantació d’una ruta assistencial entre els diferents nivells assistencials: d’una banda amb la UIC especialitzada de l’hospital Trueta, i d’altra banda, amb l’atenció primària de referència, compartint atenció, protocols i formació.

La insuficiència cardíaca (IC) és una síndrome clínica provocada per una anomalia del cor que fa que aquest no pugui bombar la quantitat de sang requerida per satisfer les necessitats d'oxigen i nutrients que té l'organisme produint una sèrie de símptomes. Es tracta d'una síndrome important, tant per la morbimortalitat com per la despesa sanitària que comporta. És una de les causes més freqüents d'hospitalització en persones majors de 65 anys i la tercera causa de mortalitat cardiovascular. L'atenció multidisciplinària d'aquesta síndrome i la coordinació correcta entre l'atenció primària i l’especialitzada són crucials per disminuir la morbimortalitat, especialment en els pacients que han patit un ingrés hospitalari.

El 30% dels reingressos hospitalaris per IC es produeixen durant la primera setmana després de l'alta, el 60% durant les dues setmanes posteriors i la mortalitat arriba al 20% durant el mes següent de l’ingrés hospitalari. Es considera que fins a un 40% d’aquests reingressos es podrien millorar durant aquest període vulnerable que segueix a l'alta. Per tant, la coordinació adequada entre els diferents nivells assistencials i la formació dels metges d'atenció primària en el maneig de l’IC esdevenen clau, ja que els centres d’atenció primària constitueixen un pilar fonamental en el seguiment del pacient i la detecció precoç de descompensacions.

Els CAP de l’àrea d’influència del Santa Caterina tenen assignat un cardiòleg de l’hospital amb qui discutir els casos al mateix centre de primària. Sobre aquesta base de col·laboració ja establerta, s’ha desplegat un programa formatiu a cada CAP per homogeneïtzar els criteris de diagnòstic i tractament, així com per elaborar programes de maneig transversal d'aquesta patologia, per garantir la continuïtat assistencial del pacient i la millora de la seva qualitat de vida, reduint els reingressos, les urgències i estades hospitalàries.

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca del Santa Caterina va atendre l’any passat un total de 1.456 visites ambulatòries, 496 visites a l’hospital de dia i 389 hospitalitzacions.

La malaltia cardiovascular és un dels principals problemes de salut a nivell mundial. Es calcula que a Europa, un 39% de les morts en homes i un 47% de les morts en dones són per causes cardiovasculars. Concretament, a l’any 2021 es van registrar a la Regió Sanitària de Girona 467 codis IAM (infart agut de miocardi). Les millores i els avenços en el tractament de la fase aguda de l’infart n’han reduït la mortalitat. No obstant això, la incidència de recidiva de nous esdeveniments cardiovasculars en els pacients que han sobreviscut un IAM continua sent elevada. En aquest escenari prenen rellevància les intervencions en prevenció dels pacients, amb un major control dels factors de risc cardiovascular (FRCV), millores en l’educació sanitària, l’estil de vida i en l’exercici físic, per tal de reduir aquesta incidència i millorar la qualitat de vida dels pacients. En aquest punt, els programes de Rehabilitació Cardíaca (RHC), com el del Santa Caterina, esdevenen clau.

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca del Santa Caterina acreditada per la SEC va néixer al centre del Parc Hospitalari Martí i Julià a l’any 2007 en el marc del Pla Director de Malalties Cardiovasculars. L’activitat de la unitat, que està dirigida principalment a pacients amb cardiopatia isquèmica, també inclou un programa de rehabilitació cardíaca en un petit percentatge de pacients amb insuficiència cardíaca, en què la rehabilitació cardíaca està recomanada com a part del tractament amb la mateixa evidència científica que en la cardiopatia isquèmica, i en alguns pacients amb cardiopaties congènites.

La unitat està integrada per un equip de professionals de diferents especialitats sanitàries (cardiòleg, fisioterapeutes, personal d’infermeria especialitzat en rehabilitació cardíaca, nutricionista, psicòleg, especialistes en deshabituació tabàquica, uròleg i treballador social), que rep el suport dels serveis de l’hospital i de l’atenció primària perquè la rehabilitació del pacient sigui l’òptima. S’hi realitzen un conjunt d’accions dirigides a millorar els efectes físics, psicològics, nutricionals i socials dels pacients amb problemes cardiovasculars i a reduir la morbimortalitat. El pacient arriba al programa derivat de l’hospital o dels centres d’atenció primària del territori. Després de sotmetre’s a una valoració i estratificació del risc, a través de diferents proves, es determina la conveniència d’incloure el pacient al programa. Aquest dura tres mesos durant els quals s’educa al pacient en els hàbits de vida cardiosaludables, alhora que s’intenta aconseguir un control òptim dels factors de risc cardiovasculars i reincorporació a la vida social i laboral.

La unitat va atendre l’any passat 280 pacients. Segons les dades obtingudes en l’evolució del control dels factors de risc cardiovascular dels pacients, abans i després de la rehabilitació, els resultats conclouen que, en general, tots els pacients havien millorat els nivells de colesterol (64%), la pressió arterial (87%), l’índex de massa corporal (20%), els nivells de sucre a la sang (82%) i havien aconseguit l’abandonament de l’hàbit tabàquic (82%), una millora de la seva capacitat funcional, dels hàbits dietètics, disminució de la fatiga, ansietat i l’estrès, alhora que un augment de l’autoestima.

La unitat, ubicada al Centre Sociosanitari “La República” disposa d’una sala per fer proves d’esforç convencional, una sala per fer proves d’esforç cardiopulmonars (ergoespirometries), una sala per fer les sessions de programa físic funcional (entrenament supervisat), consultes per a les visites mèdiques amb l’especialista o infermeria, i sala d’educació sanitària, a més de vestuaris i dutxes.

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca i la Unitat de Rehabilitació Cardíaca són dues unitats del Servei de Cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina, un dels serveis integrats en l’estructura assistencial compartida dels dos centres, en el marc de l’aliança estratègica de l’IAS-ICS Girona.