L’Ajuntament de Blanes demana més de 800.000 euros al PUOSC 2013-2016

Es renovaran paviments en mal estat i el calaix de la riera de la Rambla Joaquim Ruyra, entre d'altres

La Junta de Govern Local de Ajuntament de Blanes celebrada ahir ha acordat demanar al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i la Diputació de Girona una suma total de 862.952’71 € pel quadrienni 2013-2016. Així ha estat després d’informar-ho als grups municipals al tractar-se d’un punt que no necessita aprovació plenària.

Aquest programa prioritzarà inversions de competència municipal bàsica i cap ajuntament té garantida l’aportació econòmica, ja que la convocatòria de subvencions és per concurrència competitiva, per tant només es subvencionaran les més ben puntuades.

L’Ajuntament de Blanes ha demanat el màxim possible de 500.000 euros per a dos tipus d’inversions: la renovació de paviments en mal estat a diversos carrers d’arreu del municipi (amb una quantitat total de 336.715’34 euros en tres anualitats) i la reparació dels desperfectes que van causar els aiguats de l’octubre de l’any 2011 al calaix soterrat de la riera de la Rambla Joaquim Ruyra (en una sola fase de 163.284’66 euros).

Val a dir que el projecte per arranjar el calaix soterrat de la riera compta amb un pressupost total de 362.854’80 €. Actualment, l’Ajuntament de Blanes està pendent que es confirmi l’atorgament d’un ajut que s’ha demanat als Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) pel valor del 50% del projecte. Si finalment s’acaben confirmant tant la subvenció FEDER com la del PUOSC, l’Ajuntament de Blanes haurà d’afegir un mínim del 5% de l’import total.

Programa PUOSC-Diputació de Girona

També s’han demanat uns altres 100.000 euros al programa específic del PUOSC de la Diputació de Girona, uns diners que es destinaran per fer millores i reparacions en diversos edificis municipals. En tots dos programes (Generalitat i Diputació de Girona) l’Ajuntament de Blanes ha demanat la màxima quantitat econòmica a la qual poden optar les administracions locals.

Respecte els 100.000 euros que s’ha demanat al programa específic del PUOSC de la Diputació de Girona, gairebé la meitat (49.800 €) es volen destinar a l’adequació de l’espai que ha d’allotjar la nova ubicació del departament de Recursos Tecnològics de l’Ajuntament. D’altra banda, 32.050 € serviran per fer reparacions i millores estructurals a la Biblioteca Comarcal (que després de 10 anys de funcionament necessita diverses tasques de manteniment més a fons, com ara la revisió profunda de la coberta exteriors per temes d’impermeabilització) i la resta, 18.150 €, seran per ampliar i millorar diverses instal·lacions de climatització, així com per efectuar treballs complementaris en dependències municipals.

Línies d’Ajuts per a Manteniment

Una de les novetats que inclou el nou PUOSC de la Generalitat pel quadrienni 2013-2016 és que també hi ha una línia d’ajuts pels ajuntaments per a realitzar actuacions en temes de manteniment. En aquest cas, és el govern català qui autoritza una quantitat màxima a la qual es pot accedir en funció del nombre d’habitants de cada municipi, de manera que l’import que li pertoca a l’Ajuntament de Blanes és de 262.952’71 euros per a tot el quadrienni, és a dir: 65.738’18 euros/any.

A diferència del PUOSC ordinari, pel qual fa falta presentar projectes, aquesta línia d’ajuts s’atorga perquè s’utilitzin per al manteniment de qüestions de competència exclusiva dels governs locals, amb el requisit de justificar les despeses. En el cas de Blanes es destinarà per a la reposició de senyalització viària així com per fer manteniment d’edificis públics, aparells elevadors, vies públiques (voreres, rajoles, etc), enllumenat públic i platges.

Les peticions d’inversions al PUOSC que demana cada ajuntament es prioritzen en funció de la tipologia de l’obra que es vol dur a terme. Els projectes que són més ben valorats són justament els que tenen a veure amb garantir serveis bàsics de les administracions locals com és per exemple la via pública.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 27 de febrer i els projectes que opten a ser finançats aquest any 2013 ja han d’estar enllestits, mentre que per a la resta de peticions d’anualitats següents són necessàries memòries tècniques. Després que la Junta de Govern Local ha aprovat avui la petició, aquesta es formalitzarà per via telemàtica.