Capturen 354 cérvols al Ripollès i el Berguedà per disminuir els danys a les pastures

Del total de mamífers capturats, un 78,5% eren femelles

Entre els mesos de desembre del 2009 a març del 2010, es van caçar un total de 354 cérvols, dels quals 282 eren femelles. A la zona amb més abundància de cérvols i on els danys eren més reiterats, a La Pobla de Lillet (Berguedà) es van caçar 102 cérvols (94 femelles, el 92,1% dels cérvols capturats). Al Ripollès, s'han abatut 111 exemplars (90 femelles, el 91,1% dels cérvols capturats), la qual cosa representa més del doble de captures respecte de la temporada anterior, que va ser de 52 en les mateixes àrees de caça.

Per donar solucions a les queixes dels ramaders de l'Alt Berguedà de les zones amb presència de cérvol, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha coordinat mitjançant l'Àrea d'Activitats Cinegètiques una comissió amb representació dels titulars de les àrees de caça d'aquesta zona, els ramaders i el personal tècnic i del cos d'Agents Rurals. Aquesta comissió es va crear el mes de setembre i té com a objectiu minimitzar els danys i les molèsties provocats pels cérvols que els ramaders pateixen i vetllar per la conservació de les seves poblacions dins dels espais naturals que ocupen.

Una diagnosi prèvia dels fets i de les dades dels aprofitaments i dels censos de cérvol va mostrar un clar desajustament de la població que afavoria les femelles, les quals són la part més important que afecta la productivitat i provoca que les taxes de creixement assoleixin abundàncies incompatibles amb la conservació de pastures.

Com a mesura urgent, la comissió va acordar reduir les abundàncies de cérvol d'aquesta població, especialment en aquelles zones on la presència d'aquesta espècie causa més danys als ramaders locals. Així, el control eficaç de les femelles adultes, a través de les captures, redueix la capacitat productiva de l'espècie i, per tant, el creixement futur de la població.