Figueres col·labora en l'obtenció d'ajudes a majors de 65 anys per pagar el lloguer

Les sol·licituds es poden presentar fins el 29 d'abril

L’Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) col·labora amb la Generalitat per a la presentació de les peticions dels residents, per a la obtenció d’ajuts al pagament del lloguer per a majors de 65 anys.

Aquesta ajuda va dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 d'abril i es recomana fer-ho de forma telemàtica.

Requisits:

 • Tenir residència legal a Catalunya.
 • Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.
 • Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat/da. ◦ Destinar l'habitatge a residencia habitual i permanent
 • L'import de la renda mensual de l'habitatge no pot ser superior a 550 euros (amb barem de mobilitat favorable reconeguda i acreditada fins 900 euros).
 • Estar al corrent de pagament del lloguer.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària o ingrés en compte o rebut domiciliat o emès per l'administrador de la fina. No s'accepta pagament en metàl·lic.

Documentació:

 • Sol·licitud degudament complimentada (indicar nº convivent amb discapacitat, si s’escau, ref. cadastral...)
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Original i fotocòpia del Llibre de família, si s'escau.
 • Original i fotocòpia del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant amb l'acreditació del registre i dipòsit de la fiança a l’Incasòl.
 • Original i fotocòpia dels rebuts de lloguer de l'any 2022. (Gener a març/abril).
 • Model normalitzat de les dades bancàries a nom de la persona sol·licitant o certificat entitat financer
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat, si s’escau.
 • Conveni o sentència de separació o divorci, si s’escau.
 • Altre documentació acreditativa: desnonament o execució hipotecària, condició de víctima de terrorisme, jove extutelat/da, víctimes de violència de gènere,...

Per als residents a Figueres que tinguin dificultats per a demanar l’ajut telemàticament també podran demanar presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de Figueres sol·licitant cita prèvia a partir del dia 7 de març de 2022, de dilluns a divendres, de 9h a 13h.  al telèfon 656764795

El dia i hora assignat podran venir a les oficines de l’OMAC, a presentar les peticions d’ajuts al lloguer, on es recolliran i s’ajudarà a emplenar-les manualment.