Banyoles aprova un pressupost de 23 MEUR pel 2022 amb 2,5 milions per a inversions

Suposa un increment del 10,86% respecte el 2021

L’Ajuntament de Banyoles (Pla de l'Estany) ha aprovat aquest vespre en sessió extraordinària del ple municipal el pressupost del consistori per a l’exercici 2022. Aquest, que supera els 23 milions d’euros (MEUR), preveu més de 2,5 MEUR d’inversions, entre les quals està prevista la finalització de la reforma del Museu Arqueològic i la primera fase de la museïtzació del nou museu.

El pressupost és exactament de 23.192.165 euros, el que suposa un increment del 10,86% respecte 2021. Pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, incloent el Consorci de l’Estany i el Consorci Esportiu de l’Estany, el pressupost ascendeix a 23.548.457,73 euros, amb un augment en aquest cas del 9,77%, respecte 2021.

El pressupost d’ingressos corrents de caràcter ordinari ascendeix a 20.570.065 euros, el que suposa un increment del 13,07% respecte 2021. Aquest increment es deu principalment als majors ingressos per la Participació en Ingressos de l’Estat que s’incrementa en un 13%, així com la previsió d’una major recaptació de l’Impost d’Activitats Econòmiques, que canvia els coeficients de càlcul o les previsions d’increment tant per a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) o de l’Impost sobre Increment de Terrenys de naturalesa urbana.

Pel que fa a les despeses corrents i amortitzacions financeres, ascendeixen a un total de 19.050.065 euros, el que significa un augment del 5% respecte 2021. Aquest increment es deu principalment a l’augment del capítol I, de despeses de personal, que s’incrementarà durant el 2022, per exemple, amb un increment salarial previst del 2%, com fixen els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) així com per l’increment dels costos dels nous contractes de prestació de serveis.

Pel que fa a l’endeutament a llarg termini és de 2.000.000 euros, que correspon al deute amortitzat aquest any 2021. La ràtio d’endeutament (la diferència entre el deute viu i els ingressos corrents) per a finals de l’exercici 2022 es preveu del 43,59%, per sota del límit que es fixa en el 75% en el sector públic.

L’Alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha remarcat que es tracta “d’un pressupost rigorós, que recull les necessitats de la ciutat, que s’incrementa i que preveu mantenir les inversions en aquesta ciutat a velocitat de creuer no només per al proper any, sinó per als 8 o 10 anys següents”.

Noves inversions

Pel que fa a les inversions, la inversió prevista per 2022 és de 2.597.665 euros, un 4,31% menys respecte 2021, tant provinents de fons propis com d’altres administracions. La principal inversió serà la finalització de les obres de reforma del Museu Arqueològic i la primera fase de la museïtzació del nou museu, amb una inversió prevista de 904.072,65 euros.

Entre altres, també s’ha reservat una partida per l’adquisició de l’immoble de Mobles Tarradas (225.000 euros), per a millores a la via pública (221.665 euros) o per al projecte de la nova biblioteca (200.000 euros), així com la rehabilitació de l’Ajuntament, per a l’ampliació de la sala de plens que passarà de 17 a 21 regidors; la renovació de l’enllumenat dels camps de futbol nou i vell (100.000 euros) o el nou parc de gossos a la zona sud (60.000 euros).