Quart bonificarà el 50% de l’IBI als habitatges que instal·lin captadors d’energia solar

Aquest descompte s'aplicarà durant tres anys

El saló de plens de l’Ajuntament de Quart va acollir ahir la celebració de la sessió plenària ordinària del mes de novembre. Entre els diversos punts tractats, el plenari va aprovar inicialment, i per unanimitat, la nova ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta i d’energia solar fotovoltaica.

Amb aquesta iniciativa l’objectiu de l’Ajuntament és el de fomentar l’ús de l’energia solar per fer un pas endavant en la lluita contra el canvi climàtic i afrontar la transició energètica.

Per això, el passat 3 de novembre, la sessió plenària extraordinària de la corporació també va aprovar provisionalment, i per unanimitat, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI) per tal d’incloure-hi la bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost als propietaris d'habitatges que realitzin aquestes obres d’instal·lació de captadors d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric.

  • Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius, sempre que  aquesta instal·lació no estigui ja obligada per normativa i que aquesta compleixi l’ordenança esmentada.
  • La bonificació es podrà sol·licitar durant el primer any següent a la instal·lació. Tanmateix, per tal d’acollir-se a aquesta bonificació, la producció d’energia elèctrica haurà de complir alguns requisits, com ara:
  • Suposar com a mínim del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge
  • Aportar, entre altra documentació, el certificat tècnic d’instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius.

L’ordenança reguladora incentiva la implantació d’aquestes instal·lacions d’autoconsum tenint en compte les condicions arquitectòniques i urbanístiques del municipi. Així mateix, facilita uns criteri comuns en el disseny de les instal·lacions, determina els paràmetres de control mínim exigibles i estableix un procés de verificació eficaç per garantir el seu funcionament correcte.

Aquesta ordenança s’exposarà al públic durant un període de 30 dies i, posteriorment, esdevindrà definitiu i entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Nou Estudi d’Ordenació de la Mobilitat

També es va aprovar inicialment per unanimitat el nou estudi d’ordenació de la mobilitat al municipi de Quart, el qual substitueix al «Pla local de seguretat viària de Quart» que es va redactar l’any 2008. La finalitat d’aquest document és donar resposta als nous requeriments del municipi i ajudar, així, a incrementar la seguretat en relació a la mobilitat i, de retruc, reduir el número d’accidents amb víctimes.

Aquest projecte, que s’aplicarà als nuclis urbans de Quart i Palol d’Onyar, ha identificat els principals punts conflictius i quina és la millor manera de solucionar-los segons les característiques funcionals de cada tram (número de carrils, sentit de circulació, espais d’aparcament, amplada del tram vial, entre d’altres).

Actualment, les característiques dels vials i les seves funcions donen lloc a un disseny deficient que provoca situacions de risc com, per exemple, carrers bidireccionals amb una amplada insuficient per al creuament de dos vehicles, carrils de circulació excessivament estrets pel pas de vehicles en condicions de seguretat o vehicles estacionats que envaeixen part del carril de circulació.

Al nucli de Quart, per exemple, s’han definit diversos punts susceptibles a provocar accidents amb víctimes mortals: als carrers de Dalt, Pineda, Gavarres, Escoles i del Tren, sobretot a l’alçada de l’Escola Santa Margarida, on no hi ha prou espai per als cotxes estacionats i la circulació bidireccional; o l’entrada al municipi des de l’autovia C-65.

Entre les actuacions que es volen realitzar es troben, entre d’altres:

  • Modificacions en el sentit de la circulació
  • Senyalització d’aparcaments en la calçada
  • Senyalització de prohibició d’aparcament
  • Implantació d’un nou tram de carril bici en la calçada

Està previst que les modificacions es comencin a aplicar a poc a poc, per zones (de més problemàtiques a menys), i de forma flexible atès que es tindrà en compte les opinions dels veïns i veïnes en cada punt concret.