Calonge prepara un pressupost pel 2022 de 27,7 MEUR, un 32% més que enguany

Les inversions passen de 600.000 euros a 6,7 MEUR

El govern de Calonge i Sant Antoni portarà a Ple aquest dijous 28 d’octubre el pressupost per l’any 2022, un pressupost que és dels més alts de la història del municipi, situant-se en 27.730.500 euros. Aquest increment d’un 32% respecte a aquest any es centra en l’augment de les inversions.

Així, si el 2021 les inversions van ser de 600.000 euros, la proposta del govern per l’any vinent és de 6.689.000 euros, unes inversions que es multipliquen per 11 comparat amb les d’enguany. L’objectiu del pressupost 2022 és executar un conjunt d’inversions estratègiques amb tres eixos clau: sostenibilitat, transformació urbana i innovació.

Sostenibilitat

Dues de les grans inversions per l’any vinent centren els esforços en la sostenibilitat i el medi ambient, buscant complir dos objectius: millorar la recollida selectiva de residus i reduir el consum energètic. En el primer cas es troba la construcció de la nova deixalleria (840.000 euros), que es traslladarà de la rotonda d’accés a Calonge al Parc d’Activitats Econòmiques, en un terreny de propietat municipal. En el segon cas hi trobem la substitució de gairebé 5.000 lluminàries del municipi (1.300.000 euros), eliminant les làmpades de vapor de sodi i substituint-les per tecnologia led.

Aquesta inversió permetrà reduir un 40% el consum d’enllumenat públic i generar un estalvi aproximat d’un 130.000 euros anuals. Finalment, el pressupost 2022 també preveu l’aportació de 66.500 euros al Consorci de les Vies Verdes de Girona pel desenvolupament de la via verda que ha d’enllaçar Sant Antoni amb Platja d’Aro. Per altra banda, i en l’eix de sostenibilitat, l’Ajuntament impulsarà el projecte per la cessió de tots els sostres d’edificis municipals per la instal·lació de plaques solars, amb un volum potencial per instal·lar fins a 12.000 metres quadrats de plaques solars.

Transformació urbana

Afrontar la transformació urbana de Calonge i Sant Antoni és un altre dels objectius del pressupost 2022. En aquest sentit es situen projectes com la reurbanització de la plaça de Catalunya de Sant Antoni i l’avinguda Costa Brava (1.100.000 euros), per convertir aquest entorn en un espai públic central, amb prioritat per als vianants i millorant la connexió amb el mar. A aquesta transformació, també a Sant Antoni, s’hi afegeix la reurbanització d’un tram de l’Avinguda Catalunya (695.000 euros), situat entre el carrer Ruiz-Giménez i la rotonda del Mercadona.

A Calonge la transformació urbana es centrarà en el centre històric, amb la última fase de les obres de rehabilitació i museïtzació del castell (400.000 euros) per convertir-lo en el Centre d’Interpretació de les Gavarres. En paral·lel també s’impulsarà el projecte que ha de permetre dignificar l’espai situat a tocar de la Sala Fontova (440.000 euros), i millorar així l’accés a la plaça Major pel passatge Sardó creant un nou espai públic. En l’eix de transformació del municipi s’inclou també l’adquisició d’un edifici amb 21 pisos a l’Avinguda de la Unió per destinar-lo a vivenda de lloguer per a joves (924.000 euros). També en aquest eix de transformació urbana s’inclou una partida de 100.000 euros per impulsar el projecte “Calonge poble de llibres”.

Innovació

En l’eix d’innovació s’inclouen les inversions de rehabilitació i tecnificació del Cercle Calongí (245.000 euros) per tecnificar aquest espai i permetre un ús més intensiu durant tot l’any. També s’inclou en aquest eix l’adquisició de diverses eines Smart City (100.000 euros), l’adquisició de nou programari (10.000 euros) així com la instal·lació de 300 càmeres i dispositius de monitorització per millorar la gestió de la mobilitat, la seguretat i l’aparcament (95.000 euros). En el marc també d’innovació el pressupost 2022 preveu una partida d’inversió en edificis municipals i escolars per import de 150.000 euros.

La resta de l’import destinat a inversions, per valor de 290.000 euros, es centrarà en les inversions de reposició de les diferents àrees i unitats de l’Ajuntament, així com inversió en la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua.

El gruix de les inversions es finançarà amb una operació d’endeutament per import de 5.824.000 euros, fet que situarà l’endeutament a 31 de desembre de 2022 en un 35,02%.La resta de les inversions es finançaran per una banda amb l’estalvi corrent del pressupost (561.500 euros), transferències de capital i subvencions (150.000 euros) i contribucions especials en el cas de la reforma de la plaça de Catalunya (220.000 euros).

Ordenances fiscals

El pressupost corrent, sense contemplar les inversions, tindrà un creixement de 899.500 euros (4,34%). Aquest creixement s’obté amb l’increment d’un 2,20 % de l’Impost de Bens Immobles (IBI), increment que té per objectiu apropar aquest impost a l’increment de l’IPC dels darrers anys i compensar la reducció de l’1% aplicada aquest 2021. També s’actualitza l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, tornant-lo a situar als valors de 2020. L’increment d’ingressos també té per objectiu poder fer front al previsible augment d’un 2% de les retribucions del personal, conforme a les previsions contemplades en el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’exercici 2022, així com la previsió d’increment de les cotitzacions a la Seguretat Social.

La taxa de recollida, transport i tractament d’escombraries tindrà un increment del 2,92%, derivat de la modificació del contracte que va permetre un increment de personal per completar les rutes de recollida del servei porta a porta i de Sant Antoni, així com l’increment del servei de recollida de la fracció orgànica amb un dia més a totes les zones del municipi amb el servei de recollida porta a porta.

Finalment, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el tipus de gravamen es manté igual que el 2021 i s’incorpora la modalitat de càlcul de la base imposable per mòduls. En l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans no hi ha cap modificació i tampoc en l’impost sobre activitats econòmiques.